O szkole

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku

 

Nasza szkoła jest 8-letnią szkołą publiczną, która realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów.

 

  • Naszym priorytetem jest to, aby szkoła była przyjazna dziecku, aby pomagała mu we wszechstronnym rozwoju i stwarzała warunki do odkrywania uzdolnień i zainteresowań.
  • Naszą szkołę tworzą ludzie otwarci i kreatywni, którzy umożliwiają uczniom odnoszenie sukcesów na miarę ich indywidualnych możliwości, którzy rozwijają ciekawość poznawczą dzieci i ich chęć do samodoskonalenia.
  • Wszyscy zatrudnieni w szkole nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje.
  • Pedagodzy, pedagodzy specjalni, terapeuci pedagogiczni, logopedzi, doradcy zawodowi są przygotowani do diagnozowania potrzeb, talentów i mocnych stron uczniów.
  • Mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu klas integracyjnych.
  • W szkole organizowane są różnorodne, zgodne z oczekiwaniami uczniów i rodziców, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koła sportowe, koła zainteresowań, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, przygotowujące do konkursów i olimpiad przedmiotowych.
  • Zapewniamy najlepsze warunki do nauki i rozwoju dzięki nowoczesnej bazie dydaktycznej i sportowej. Budynek naszej szkoły ma dopiero 20 lat, jest przestronny, bezpieczny, świetnie wyposażony, dostosowany także do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością. Znajduje się z dala od ruchliwych ulic. Jest otoczony rozległym, zielonym terenem, na którym uczniowie mogą bezpiecznie i aktywnie spędzać przerwy, rozwijać tężyznę fizyczną, bawić się.
Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach