b

Biblioteka szkolna zaprasza do wypożyczeń

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--

Gazetka ścienna przygotowana przez uczennice klasy 7C w ramach innowacji pedagogicznej "Łacina w literaturze i historii chrześcijaństwa". Innowacja ma na celu promowanie języka łacińskiego zgodnie z kierunkiem polityki oświatowej państwa. Celem projektu jest zapoznanie uczniów ze znaczeniem łacińskich zwrotów, nazw i cytatów, które są używane do dzisiaj w literaturze i sztuce.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godziny pracy biblioteki szkolnej

 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
 8.00-14.30 8.30-15.00  8.00-14.00  8.30-15.00  8.00-14.30 

 

Bibliotekarze szkolni: Ewa Filar, Irena Gucwa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Witamy w nowym roku szkolnym 2023/2024

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Regulamin biblioteki i czytelni

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku

1. Działalność biblioteki oparta jest na programie bibliotecznym MOL NET +.

2. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

3. Czytelnik zobowiązany jest do posiadania i okazywania elektronicznej karty czytelnika przy każdym

    wypożyczeniu.

5. Zwrot książki może nastąpić bez okazania karty czytelnika.

6. Czas wypożyczenia lektur wynosi dwa tygodnie pozostałych książek miesiąc.

7. Czytelnik może przedłużyć czas wypożyczenia.

8. Czytelnik zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczonych książek.

9. Czytelnik może wypożyczyć książki na okres ferii zimowych i wakacji letnich.

10. Warunkiem wypożyczenia  książek na okres wakacji letnich jest zwrot wypożyczonych w danym roku szkolnym

      podręczników i książek  z biblioteki.

11. Wypożyczenia książek na wakacje odbywają się w 2 ostatnich tygodniach roku szkolnego, a ich zwrot w 2

      pierwszych tygodniach nowego roku szkolnego.

12. Uczniom klas 8 (kończącym szkołę) nie wypożycza się książek na czas wakacji letnich.

13. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych,  a zauważone

      uszkodzenia powinien niezwłocznie zgłosić.

14. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do odkupienia takiej samej lub

      wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza.

15. W przypadku zniszczenia lub zgubienia karty uczeń powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt.

16. W bibliotece i czytelni należy zachować ciszę i porządek.

17. Korzystanie z czytelni odbywa się po wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.

18. Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć.

19. Przed zakończeniem roku szkolnego czytelnik zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych podręczników

      i książek z biblioteki w terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.

20. Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor szkoły.


 

Regulamin korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych służących do realizacji podstawy programowej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi    nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku

 1. Podręczniki oraz materiały edukacyjne służące do realizacji podstawy programowej gromadzone są w bibliotece szkolnej i bezpłatnie wypożyczane uczniom szkoły podstawowej na okres danego roku szkolnego.
 2. Materiały ćwiczeniowe przechodzą na własność ucznia po pisemnym poświadczeniu ich odbioru przez ucznia/rodzica lub wychowawcę.
 3. Wypożyczanie i zwrot podręczników przez ucznia/rodzica podlega ewidencji na ogólnych zasadach, dokonuje go nauczyciel bibliotekarz za pomocą programu MOL do obsługi biblioteki szkolnej.
 4. Wypożyczenie podręczników uczniom/rodzicom jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Uczeń/rodzic powinien zwrócić uwagę na stan wypożyczonych podręczników, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie, (tj. najpóźniej do tygodnia po wypożyczeniu) zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi. W przeciwnym razie uszkodzenie podręcznika będzie uznane jako wina wypożyczającego.
 6. Uczeń opuszczający szkołę zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych podręczników.
 7. Uczeń zobowiązany jest do szanowania podręczników, troski o walor estetyczny oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub zgubieniem.
 8. Każdy podręcznik powinien zostać obłożony.
 9. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie (punkt 15) szkoła może żądać od rodziców ucznia odkupienia podręcznika (o tym samym numerze dopuszczenia) lub zwrotu kwoty za podręcznik.
 10. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie (punkt 15) szkoła może żądać kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III szkoły podstawowej, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.  Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.
 11. W przypadku braku zapłaty za uszkodzone, zniszczone lub niezwrócone podręczniki lub materiały edukacyjne szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym może wystąpić na drogę postępowania sądowego.
 12. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które powoduje pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub materiału np. popisanie, zaznaczanie, zaplamienie, rozerwanie, zgniecenie, uszkodzenie rogów i grzbietu, zabrudzenie, ale możliwe jest usunięcie skutków tych naruszeń. Na żądanie bibliotekarza uczeń, który doprowadził do uszkodzenia, zobowiązany jest podręcznik lub materiał edukacyjny naprawić.
 13. Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które uniemożliwia dalsze jego wykorzystanie, a usunąć skutków naruszeń nie da się np. zalanie, wyrwanie i zagubienie kartek, trwałe zabrudzenie, poplamienie niedające się usunąć, znaczne zużycie.
 14. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były płyta CD/DVD, mapy, plansze itd. należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym, a ich zagubienie skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiału edukacyjnego.
 15. Uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej najpóźniej na 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego w terminie wyznaczonym przez bibliotekarza.
 16. Osobą odpowiedzialną za zwrot podręczników do biblioteki szkolnej jest uczeń/rodzic.
 17. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego, mogą używać podręcznika do danego przedmiotu do końca sierpnia danego roku szkolnego, po uprzednim poinformowaniu bibliotekarza szkolnego, a po egzaminie zobowiązani są do oddania go do biblioteki.
 18. Decyzje w kwestiach z zakresu wypożyczania lub udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w tym regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.
 19. Wszystkie kwestie sporne ostatecznie rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

 

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej w czasie pandemii - do regulaminu biblioteki szkolnej

 

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły bez objawów

chorobowych, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

2. Obowiązuje przestrzeganie zasad higieny osobistej i rygoru sanitarnego:

- przed wejściem do biblioteki dezynfekcja rąk,

- zakrycie nosa i ust,

- stosowanie zasad dystansu społecznego,

- odłożenie zwracanych książek w wyznaczonym miejscu.

3. Do biblioteki mogą wejść dwie osoby:

jedna wypożyczająca, druga oczekująca (w wyznaczonej strefie).

4. Pozostali czytelnicy oczekują na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5 - 2 m.

5. Książki podaje bibliotekarz - nie ma możliwości ich przeglądania przed wypożyczeniem.

6. Zwracane książki podlegają kwarantannie (3 - dniowej) w wyznaczonej strefie.

7. Biblioteka podlega regularnemu wietrzeniu, dezynfekcji blatów oraz sprzątaniu.

8. Biblioteka przekazuje informacje na stronie internetowej szkoły w zakładce biblioteka.

9. Komunikacja z bibliotekarzami: telefoniczna oraz poprzez e-dziennik –

Grażyna Szmidt, Irena Gucwa, Ewa Filar (od grudnia).

10. Zwrot podręczników w trakcie roku szkolnego (klasy 1-3) po uzgodnieniu z wychowawcą klasy.

11. Zwrot podręczników na koniec roku szkolnego wg zasad podanych przez Dyrektora szkoły.

12. Czytelnia jest nieczynna.


 

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach