Tydzień Regionalny 2019

Ludzie, ludzie jak tyn czas leci... - idzie pedzieć jak w pieśniczce. Cyk i rok  przelecioł. 

 

 

PYNDZIAŁEK

"Szprechom, godom, mówię."

 Zaroz z rana, jak yno szkolorze prziszli do szkoły, dwie rechtorki: Gryglakowo i Mrozowo, zrobiyły wielki sprawdzani. Chciały sie dowiedziec wiela naszych szkolorzi może miyszkac na Ślonsku, czyli kiery poradzi szprechać, godać i mówić.

Schlesien, Ślonsk, Śląsk... 

Łokozało sie co nimiecki i polski, to to idzie jako tako ale coroz  ciynżi znoś nom bajtli, kierzi poradzom godać po naszymu. Chyba bydymy musieli zrobić jakis kołko gwarowe abo co. Swojom drogom ciekawe czy szłoby wykłodać na przikłod historio po ślonsku? 

 

Gra miejska

Łońskigo roku nasza rechtorka - Kasia Gumulak, obiecała szkolorzom (wtynczas ze drugich klas), co zrobi im gra miejsko. Skuli tego, że je słowno dziołcha, przirychtowała latoś tako gra. 

Wiynkszość bajtli je ze starych Boguszowic abo z Kokoczynio a tu trza było isc za most. Łod kościoła przez park do Domu Kultury i kaj yno... a wszyndzi zdjyncia, pytania i czytani ze zrozoumieniym... 

Ścigali sie ze sobom szkolorze ze 3 a,b,c,d,e gimnazjum. Co  by rozwionzacć zadania, jedni drugim deptali po piyntach, pytali roztomańtych ludzi, korzystali ze telefonow , tabliczek i inkszych łonaczydeł. Na koniec łokozało sie, co wszyscy  zrobiyli te zadania bardzo dobrze!

I miejsce ex eaquo klasa  3 a i 3 c (obie po 42 punkty)

II miejsce klasa 3 d (41 punktów)

III miejsce klasa 3 e (40,5 punktu)

IV miejsce klasa 3 b (40 punktów)

 

WTOREK

Przeszło 100 lot tymu Polsko odzyskała niepodległość. Dlo Ślonska ta droga ku Polsce byla dłuższo. Doś pedziec, że nasza malo łojczyzna niy była czynściom Polski bez sześset lot, to potym Ślonzoki musiły sie upomnieć ło przinależność do ni. We latach 1919,1920,1921 wybuchły trzi powstanio. Dycki godomy szkolorzom ło tym.

Latoś  przijechoł ku nom Artur Studynt (AS HISTORII). Prziwioz łokropnie dużo skrzinek, z kierych zaczon wyciongac roztomańte wichajstry, karabiny ( spokojnie nie szlo z nich szczylać!), papiory, łoblyczki - a wszystko po to, co by łopowiedzieć bajtlom jak i czym te ślonski powstańce, i inksze wojoki, walczyły. 

 Te szczewiki,  kiere tam widać na zdjynciu, som z 1916 roku! Kupcie se tera szczewiki we jakim sklepie i zostowcie "dlo potomnych" - ciekawe czy wytrzimiom 100 lot? 

Mie sie jednak podobało, że tłumaczoł młodym , co  wojna to je łokropno rzecz i jak kiery pódzie na front, to normalny już z niego nie przidzie!

Student pokazywali te swoji zbiory ale godali tyż ło  bezpieczyństwie. Wiela to razy młodzi radzi wykopujom co z ziymi a potym próbujom łoglondać abo rozbiyrać. Halt! padali Studynt, jak co znojdziesz dzwoń na policjo! czasym ani saperzy nie rozbiyrajom tego co znodli, yno jadom z tym prosto na poligon! 

SZCZODA

Łod rana po szkole niesie sie ta niezapomniano woń Idzie jom poznać na końcu świata! Ślinka wszystkim cieknie, lekcje sie dłużom a głowa zaprzontniynto yno jednym: kiedy w końcu pódzie sie skosztowac tego kołocza?

Radzi my som łokropnie co Koło Godpodyn Wiejskich ze Jankowic rade ku nom przijyżdżo. Szkolorze dzisio ze trzecich klas gimnazjum uczyli sie piyc kołocz. Boł syr i rabarbar. Myśla, co w Boguszowicach bydzie sie piykło nojwiyncy kołocza na Ślonsku. 

 

 

Co by nom wszystkim pypcie niy urosły, mogli my trocha roztomańtego kołocza posmakować...

 

 Na dole wonio koloczym a na wiyrchu, we bibliotyce, robota poli sie w rynkach. Te nasze młodsze frele naciongajom roztomańte koraliki i robiom korale, branzoletki i co yno. Przeca kożdo baba musi piylknie wyglondać jak kaj idzie.

Te strasze pletom  ze wikliny pajonczki i koszyczki. No, jo niy wiym czy przipadkiem kiero na prziszły rok niy bydzie plotła koszyczkow na Wielkanoc, co by se dorobić...

SZTWORTEK

Tańcujom, śpiywajom, piyknie przigrywajom, ło Ślonsku dycki pamiyntajom... Jako kożdego roku przijechała do nos "Przigoda"- tym razym ze swojom szefowom Anitom Geratowskom, kiero radzi  my prziwitali. Dziynki ni mogymy łgolondać taki piykne wystympy i  uczyć młodych roztomańtych tańcow.

PIONTEK


 

Tydzień Regionalny 2018

Dekoracje 

PYNDZIAŁEK

 

Z Anną Stronczek o Utopkach

No wiycie- miało byc ło Utopkach a było ło tym co downi było. Myśla, co te małe szkolorze i tak sie ni mogły nadziwac jak  słuchały Any Stronczkowej, jako przodzi tynświat wyglondol: ani komputera, ani telewizora a jeszcze w doma trza było porobić...

Spektakl teatralny

Rano drap stanonć, wybrać dzieciska do szkoły, lecieć do roboty, załonczyć pralka i zmywarka... - to terozki życi baby. Downi było cołkim podobnie tela yno, że pralki niy było- bo była rompla, żelozka na sztrom niy było  - yno taki na dusza i szło by by dalij wymiyniać. Jak nom sie tera te wszytki nowości pokozały - że i szkorup nie trza myć w rynkach - to tyn czas , co baby załoszczyndziyły- wziyły sie nowo robota -"na etacie".

We Domu Kultury we Boguszowicach nasze szkolorze mieli łokazjo łobejrzeć - i popróbować ! jak to downi ta babsko robota wyglondała. A ci wystypmpujoncy piyknie se pogodali z naszymi dzieciskami i wierzić niy chcieli, co momy takich fajnych szkolorzi !

Dzisioj byli my w DK Boguszowice na wystympie, kery nom pokozoł jak to pierwyj wyglondoł dzionek w śląskiej rodzinie. Bohaterami przedstawienia były trzi Erny. Fajne babki, kere miały roztomańte graczki, żeby nom lepiej pokozać jak np. wyglądało pranie na rompli, kiszynie kapusty czy mycie dziecek na koniec dnia. Łogromnie nom sie podobało to,że nikierzy szkolorze tyż mogli wlyź na scyna i pokozać co umiom. A śmiechu było przy tym tela, że aż nos gęby bolały! Trza tyż pedzieć, że nos łogromnie pochwolili za to, że siedzieli my na d... i nie dogadywali i za to że znomy sie trocha na tych śląskich zwyczajach.

GRANI  NA CYJACH (akordeonach)

Jak słuchom Marcina wyrostka, to ni moga uwierzyć, co tak idzie grać na cyji! Dzisio we szkole mieli my takich szkolorzi, kierzi zaczynajom swoja przigoda z tom wielkom skrziniom. Byli tyż  tacy, kierym bliży już było do Marcina Wyrostaka, bo łuczom sie juz we średni szkole muzycznej. ale jednych i drugich słuchało sie z piyknie.

Na koniec nasze małe szkolorze próbowały same pograć trocha na tych cyjach- pod fachowym łokiym Adriany Broli. Mom nadziejo, że choć trocha zachynci je to do granio, bo co roku padom jak yno bydom chyntni uczymy we szkole gtrac na cyjach!

 

Wtorek

O ślonskij oblyczce i stworach

Dzisiej byłach u naszych małych bajtli, czyli piyrszokow z I b, a we wtorek zaś w I a i c. Oblykłach se piykny ślonski stroj, wzionach bombony – amoloki, szkloki i taki we szekuladzie, co by dziecka mogly trocha pomaszkiecić, roztomańte malunki slonskich stworow i ślonskij oblyczki od baby i od chłopa i poszłach do tych dziecek.
Najprzod porozprowiałach im o ślonskij oblyczce od frelki, a potym od chopa. Godali my o kieckach zopaskach, jaklach, kabotach, galotach westach i szczewikach dycki piyknie wyglancowanych.
Aże w końcu prziszli my i do ślonskich stworow. We książce Szołtyska „Bojki sląskie”piyknie som opisane beboki, szczigi, hekse, piecuchy i utopki. I o tych utopkach godali my najwiyncy – że som małe, miyszkają w stowach, chodzom bez szczewikow, na łepie majom hut, a miyndzy palcami w szłapach tako błona jak gyńsi czy kaczki, co by drapcy pływać we wodzie.
Na koniec dziecka narysowały tego utopka. Teraz już u nas we szkole kożdy bajtel wiy kto to je utopek, jak wyglondo i kaj miyszko.

Karina Niwelt

Skwarzyni szpyrki

 j

Teatr dla klas I - III

Bajtle z klasach 1-szych i kl.3a oraz ich rechtory byli dzisio w tyjatrze na przedstawieniu lalkowym w wykonaniu Marka Żyły. Śmiychu było co niemiara, bo cały tekst był po ślonsku. Bajtle same tworzyły scenariusz i mogły pobawić się lalkami. Dziynkujemy panu Markowi za pokozani, co lalki mówią i godają.

Wycieczka po dzielnicach Rybnika

Warsztaty prowadzone przez Koło Gospodyń Wiejskich

Takich babow ze świyczką szukać abo inaczy : baby do tańca i do różańca. We wtorek przijechała  we trzi. Żodnych bajtli sie niy boły. Pokazywały jako zrobić se piykne kwiotki ze krepy abo jako sie robi koszyki i inksze roztomańte fizymatynta ze wikliny.

Konkurs geograficzno - historyczny

Jak kożdego roku, p. Chmielewsko zrobiyła piykny konkurs ło Ślonsku. Szkolorze ze trzecich klas musieli sie uczyć i ło przirodzie i ło gospodarce, no i ło histori.

Szczoda

Małe wystawy w salach lekcyjnych

Jak my  godali ło strojeniu izbow , to rechtorki ze 1-3 padały co majom małe bjtle aterozki sie łokozało, że piyknie wszytsko postrojyły, bo matki i łoce poprziwoziyli ze chałup roztomańte fiymztynta i łoblyczki. No toz mysla bydzie nagroda specjalno!

Warsztaty dlo klas III z pieczenia kołocza i robiynia kopy

Zaro z rana do szkoły przijechały te Paniczki ze Koła Gospodyn w Jonkowicach. Piyknie łobleczone niy boły sie wlyź do kuchnie! Miały przi sia taki przezroczyste zopaski, co łosłoniały im te piykne łoblyczki. Chocioż były tam młodsze i strasze baby, żodne niy boły sie naszych gimnazjalistow. Łoni zaś, szczgólnie synki, drapko sie uwijali przi kołoczu: gniytli ciasto, smakowali, kładli posypki i czakali co by sie drapko upiykło!

Jak kołocz piyk sie już we piekarniku, wszyscy słuchali naszych kucharek i szykowali kopy: kroli, miyszli i ukłodali - nawet dziołchom niy przeszkadzały te długi pazury, co majom piyknie pomalowane.

Wszystki przepisy spisywała Kasia Musiolikowa- no i rozdo je tym, co piykli. A potym sprawdzymy, kiery nałuczoł sie nojlepi!

 We sztwortek kosztowani maszketow!

Konkurs na nojpiykniejszo ślonsko izba

W kożdej izbie chocioz trocha szkolorze postrojyli. Przyniyśli ze chałupy pełno gratow ale mie dech chyciyło jak żech ujrzała szkolorzi ze 3 e - ci to zrobiyli weslisko!

Spotkanie z Panią Bimler - Mackiewicz i Jackiem Kamińskim

 

Momy czasym kole siebie mondrych i zasłużonych ludzi, ale czas robi swoji. Starziki umiyrajom a młodzi niy zawsze jich słuchali i ludzki żywota idom w niepamiyńć. Bestoż fest my som radzi , co na zaproszyni p. Grażyny Szmidt, przijechali ku nom Elżbiyta Bimler- Mackiewicz i Jacek Kamiński. Łopowiadali łoni ło Maksymilianie Basiście i ło ksionżce, kiero ło nim napisali. Ci, co byli na spotkaniu mieli łogromne szczynści połoglondac i potrzimać w rynce roztomańte pamiontki. Jak żech sie spytała Kamińskigo czy nie boji sie dować tego szkolorzom do rynki, padoł, że te papiory muszom żyć, bo inacy ni majom taki wartości.

Prosza Wos tyż co byście łobejrzeli se gazetka na piyrszym piyntrze ło Basiście, kiero prziszykowała M. Basista- Krępuszewska. Tam mocie krotko i zwiynżle ło nim napisane.

Sztwortek

Warsztaty z pieczynio kołocza c. d

Bez dwa lata warsztaty z pieczynio kołocza robiyła p. Bernadeta Karwot - mama Natalie z moji klasy. Latoś też my jom poprosiyli, co by nałuczyła tego pieczynio moja klasa. Dziołchy i synki rade kulały ciasto i szkrobały jabka na kołocz. Nawet nikierzi ( ło co bych jich niy podejrzywała) smarzyli jabka i kulali deka, że ło posyce nie wspomna. Na samym wiyrchu na jednej blasze zrobiyli se taki wielki serce i napisali 3 f. No i tak jak zawsze czakali ża sie upiecze i pódzie go zjeś.

 

Przyjaciele Przygody 

Dzisio przijechali ku nom szkolorze ze Czechow, kierzi przirychtowali piykny program. We kapeli mieli tyż taki wielki insztrumynt, kiery sie nazywoł cymbały. Nikiere tańce znomy ło naszych beskidzkich górali ale przeca to nasze somsiady zza miedze - a miedza wonsko!

Warsztaty z Przygodą

Co by sie naszym ludziskom niy mierzło mieli my też warsztaty. Jak we tej piesniczce - nojtrudniejszy piyrszy krok - potym już szło leko i wszystkim sie podobało. Porobiyli se potym do kupy pełno roztomańtych zdjyńć- no i jakiś selfi - czy coś...

Konkurs "Szprechom, godom, mówię"

Dzisio po konkursie Hania Mrozowa padała, co myńsze bajtle nie godajom po naszymu. Bydymy musieli cos z tym fantym zrobić, co by slonsko godka niy straciyła sie.

Nojlepi godanie ale in szprecjanie i mówienie szło szkolorzom ze trzecich klas.

Spotkanie z K. Drewniok na temat: "Pokolyniowa godka o Śląsku"

Chcymy zatrzimać to, co było jak najdłuży. Dzisio mieli my wielki szczyńście, co przijechała ku nom Kazimiera Drewniok. Wiycie- jak łona tak godała ło tym, co tyn Ślonsk je i czorny i zielony, i mo taki ślonski warkocz: czesko- morawski, polski i nimiecki - to zdało mi si, co to je nojpiykniejsze łokryślyni Ślonska. Padała tyż naszym szkolorzom, co trza sie asić tym Ślonskiem, pokozywać go cołkigo, godac ze starzikami, łoglondać stare zdjyncia, zaglondać do  kościołow i starych chałup.

Tyn świat i ta godka p. Drewniok narysowała nom tyż na takich wielkich kartkach, kiere nom zostawi.

Chca tyż Wom pedzieć, że łokropnie podobała sie ji nasza szkoła!

 

 

Piątek

Szkubanie i bojanie - warsztaty z Kołem Gospodyń Wiejskich z Gotartowic

 

Wszyscy, kierzi ku nom przijyżdzajom, nadziwic sie ni mogom jako piykno je naszo szkoła. Kożdy tyż rod widzi, co go witomy łod dźwiyrzi. W piontek z rana prziszły do os Paniczki ze gotartowic ze koła Gospodyń. Przyniosły ze soba trocha piyrzo, kiere szpecjalnie dlo nas schowały najesiyń - bo tak po prowdzie piyrzi szkubie sie na jesiyn abo bez zima. Na wiosna som inksze zajyncia, ale skuli tego, co jo  śnimi godała na jesiyn, to trocha tego piyrzo zostawiyły.

Do bibliotyki przyszli na wrsztaty szkolorze ze trzecich klas: i dziołchy, i synki. Jak sie dali do tego piyrzi , to roz dwa go wyszkubali. W miyndzyczasie pośpiywali trocha i połopowiadali. potym jescze pokoazały jako se idzie uheklowac tako mało serwretk. Na koniec posmakowały naszego kołocza  i juzas pochwolyły basza szkoła, czymu my som łogromnie radzi.

Konkurs na najszwarniejszo Karolinka

Łod rana larmo! Jakiś lotani, strojyni i co yno. Wszytko skuli tego, co mieli wybiyrać nojgryfniejszo Karolinka  i nojszwarniejszego Karlika.

Roztomańte konkuryncje prziszykowała Marzyna Kuś i Seweryn Ceglarek. Po prowdzie to łoni sie rychtyk nadajom do taki roboty!

Śmiychu było kupa , jak te młode dziołchy i synek godali po naszymu a jeszcze bardzi my sie śmioli jak prowadzoncy tłumaczyli ta godka na ślonski.

Trojak

Dzisio zaś my sie trocha potańcowali. Rekorku my niy pobiyli, bo było nos na sali 192 ale i tak my sie do brze bawiyli!

Apel......

 

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach