Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku


Data publikacji strony internetowej: 01.11.2019 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.11.2019 r.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
  • Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.
  • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
  • Brak informacji wskazującej położenie podstrony - tzw. ścieżka okruszków.
  • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
  • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.
  • Mogą istnieć podstrony serwisu o takich samych tytułach.

Wyłączenia:

  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.


Oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Z. Szwałek, adres poczty elektronicznej sp36rybnik@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu {324218228}. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres lokalizacji szkoły: Rybnik 44-251, ul. Sztolniowa 29b

Do budynku należy wejść przez główne wejście. Na portierni należy wpisać się do zeszytu wejść i podać cel wejścia.

W budynku istnieje winda. Budynek szkoły wyposażony jest w  dwie, a sala gimnastyczna w jedną toaletę dostosowaną na potrzeby dla uczniów niepełnosprawnych. Korytarze  są szerokie. Korytarze na parterze posiadają podjazdy dla osób niepełnosprawnych jako alternatywa dla występujących tak schodów.

Osoby niepełnosprawne mają wyznaczone miejsce parkingowe tuż przed wejściem do budynku.

Rozmieszczenie pomieszczeń jest uwidocznione na tablicy informacyjnej lub do informacji werbalnej na portierni.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym po podaniu celu wejścia i w asyście pracownika upoważnionego.

 

 

 

 

 

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach