Obchody 15-lecia projektów unijnych w SP 36 w Rybniku

15 LAT Z EUROPĄ!

 

Dnia 1 czerwca 2022 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość obchodów 15-lecia realizacji programów unijnych. Projekty realizowane były kiedy szkoła była gimnazjum w ramach  programu Socrates Comenius oraz kiedy została przekształcona w szkołę podstawową w ramach programu Erasmus+. Przebieg uroczystości był bardzo odświętny, oprócz uczniów i nauczycieli przybyli również Rodzice oraz zaproszeni goście – przedstawiciele Urzędu Miasta Rybnika Wydziału Edukacji: Panie - Katarzyna Korba i Dominika Stawarz. Na pięknie udekorowanej auli przy stole zasiedli – dyrekcja szkoły, przedstawicielka Rady Rodziców, Panie z Urzędu Miasta oraz koordynatorka wszystkich projektów Pani Marzena Kuś. Koordynatorka przedstawiła krótko wszystkie projekty.
I tak w ramach programu Socrates Comenius realizowane były w naszym gimnazjum następujące projekty:

1. „Poznać, żeby chronić” w latach 2007 – 2009 – projekt dotyczył edukacji proekologicznej.
2. W latach 2010 – 2012 realizowaliśmy projekt „Nasza mała ojczyzna oknem na świat” promujący dziedzictwo kulturowe regionu.
3. Następny projekt „Dzień za dniem” odbywał się w latach 2012 – 2013.
4. Projekt „O krok dalej” 2016 – 2018 służył podniesieniu kompetencji zawodowych kadry edukacyjnej.

W Szkole Podstawowej nr 36 realizowane były projekty:
1. 2018 – 2019 „Fajne dzieciaki”.
2. 2018 – 2021 „Wszyscy jesteśmy różni ale wszyscy uśmiechamy się tak samo”.
3. Najnowszy projekt rozpoczęty w 2021 r. to „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

W ramach każdego z tych projektów odbyło się wiele mobilności zarówno kadry nauczycielskiej jak i uczniów, a szkoła pozyskała liczne pomoce naukowe.

Pierwsza część uroczystości to występy wszystkich klas 1-3 na auli. Każda klasa wcześniej losowała kraj, którego taniec lub pieśń miała przedstawić. Występy małych dzieci były bardzo udane, publiczność zaskoczona była strojami, aranżacjami i przygotowaniem maluchów. I tak klasa Ia pokazała rumuński taniec „Alunelul”. Klasa Ib wylosowała Cypr i prezentowała taniec „Zeibekiko”. Klasa Ic przedstawiła słowacki taniec „Ej, na tarki”. Klasa Id zaprezentowała niemiecką piosenkę „Hallo hallo schon, dass Du da bist”. Klasa IIa przedstawiła włoską piosenkę „Nella Vecchia Fakttoria”. Grecja została przedstawiona przez klasę IIb – i tu pojawił się oczywiście taniec „Grek Zorba”. Następnie występowała klasa IIc z hiszpańskim flamenco, a IId przedstawiła finlandzki taniec „Jentka”. Klasy III miały do pokazania tańce lub piosenki Turcji, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Francji, tutaj również pojawiły się piękne wykonania.

Klasy 4-8 również losowały kraje i ich zadaniem było przygotowanie w sali lekcyjnej prezentacji tego kraju – czyli zwyczajów, kuchni, zabytków, strojów. W tym konkursie najlepiej wypadła klasa Va prezentująca Grecję, drugie miejsce zajęła klasa IVc pokazująca Portugalię, a trzecie miejsce klasa IVb  z piękną Maltą.

Wszystkie prezentowane kraje były krajami partnerskimi w naszych projektach.

Obchody zakończyły się rozgrywkami sportowymi między klasami w ramach projektu – „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

Uroczystość 15-lecia projektów unijnych w naszej szkole to prawdziwe święto Europy i UE. Zobaczyliśmy naszych uczniów (nawet tych 7-letnich) jako prawdziwych Europejczyków i obywateli świata. Realizacja projektów unijnych znacząco przyczyniła się do poznania przez naszych uczniów UE i poczucia przez nich przynależności do niej.

Poniżej link do prezentacji na temat projektów realizowanych w szkole w latach 2007 - 2022.
https://drive.google.com/file/d/1tnLjdVUl_t2D7AjFcGLtB0fS7RPUbAY4/view?usp=sharing

15 lat z Europą w SP 36

 

Projekt „In a healthy body, healthy mind ” "W zdrowym ciele, zdrowy duch"
2021-1-PL01-KA122-SCH-000019353

Nasza szkoła po raz kolejny realizuje projekt unijny Erasmus +. Od początku realizacji programów finansowanych ze środków unijnych szkolnym koordynatorem tych projektów  jest Pani Marzena Kuś (nauczycielka języka francuskiego, angielskiego, pedagog specjalny).

Nasz nowy projekt  o nr 2021-1-PL01-KA122-SCH-000019353 nosi nazwę:
"W zdrowym ciele zdrowy duch", którego  kwota dofinansowania wynosi 46 157€. 

Głównym celem projektu jest wykorzystanie sportu jako narzędzia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Sport pomaga promować zdrowy styl życia i walczyć z takimi problemami jak wykluczenie społeczne, mobbing, przemoc. Poprzez projekt chcemy wdrażać różne techniki sportowe skorelowane z programami profilaktycznymi w krajach europejskich, wykorzystujących elementy rywalizacji lub gier zespołowych jako czynnika zwiększającego bezpieczeństwo w szkole oraz motywującego młodzież do prowadzenia zdrowego stylu życia. Ma to pomóc w unikaniu niepożądanych postaw oraz obniżeniu poziomu frustracji i agresji.

Celami szczegółowymi naszego projektu są:

  • Stworzenie programu promującego zdrowy styl życia, w tym aktywność fizyczną jako sposób na zapewnienie zdrowia psychicznego,
  • Promowanie pozytywnych postaw uczniów oraz zdrowia jako inwestycji w przyszłość,
  • Zwiększenie motywacji do nauki wśród uczniów.

Dzięki nawiązanej współpracy z europejskimi ośrodkami szkoleniowymi planujemy wyposażyć odbiorców projektu w konkretną wiedzę i kompetencje potrzebne do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom. Zamierzamy poznać sposoby opracowania i wdrażanie programów zdrowego stylu życia w innych krajach, opracować podobny program , włączyć go w nasz szkolny program profilaktyki i realizować go w następnych latach po zakończeniu projektu.

W ramach realizacji projektu unijnego Erasmus + "W zdrowym ciele zdrowy duch" o nr 2021-1-PL01-KA122-SCH-000019353 szkoła podejmuje różne działania aby promować zdrowy styl życia, w tym aktywność fizyczną jako sposób na zapewnienie zdrowia psychicznego.

Nauczyciele SP 36 na szkoleniu w Heraklionie.

W ramach projektu Erasmus+ "W zdrowym ciele zdrowy duch" (In a healthy body, healthy mind) o nr 2021-1-PL01-KA122-SCH-000019353, którego celem jest promowanie zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu nauczyciele naszej szkoły : Zenona Suwałek, Marzena Kuś, Żaneta Rarot-Szweda oraz Martyna Zimny uczestniczą w szkoleniu Inclusive education trought art. Kurs ma na celu poznanie metod włączenia społecznego poprzez sztukę. W pierwszych dniach szkolenia uczestnicy warsztatów zapoznali się z systemem szkolnictwa na Krecie, zaprezentowali swoje szkoły, poznali innych uczestników kursu oraz zwiedzili historyczne centrum Heraklionu.
Podczas wizyty studyjnej nauczyciele z SP36 odwiedzili jedną z publicznych szkół podstawowych w Heraklionie. Pedagodzy mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach otwartych, podczas których pozytywnie zaskoczyła ich otwartość dzieci w komunikacji. Nauczyciele doświadczyli na sobie jak pozytywnie artyzm wpływa na integrację zespołu, pokonywanie barier i swoich ograniczeń. Artystyczne podejście warto również wykorzystać w przedmiotach ścisłych. Siedmiodniowy kurs zwieńczylo uroczyste wręczenie certyfikatów.

Wyjazd uczniów do Rzymu w ramach projektu Erasmus+

W ramach projektu Erasmus+ " W zdrowym ciele zdrowy duch" w dniach 15-22 .05.2022 sześcioro uczniów naszej szkoły pod opieką p. Ewy Kuli-Fizi, p. Mirosława Szwedy, brało udział w wyjeździe szkoleniowym w Rzymie. Uczniowie wraz z opiekunami brali udział w szkoleniu na temat zapobiegania przemocy szkolnej i radzeniu sobie z emocjami- "Bullying prevention". Podczas kolejnych warsztatów uczestnicy opisywali swoje emocje w różnych sytuacjach życiowych, opowiadali o tym, jak zachować równowagę pomiędzy zdrową formą zarówno fizyczną jak i psychiczną. Niewątpliwym wyzwaniem dla uczniów było wypowiadanie się na forum w języku angielskim. Uczestnicy kursu brali także udział w profesjonalnym treningu krav magi pod czujnym okiem mistrza Valeria Pappalardo. Uczniowie po intensywnej rozgrzewce poznali techniki krav magi poprzez ćwiczenia indywidualne i w parach. Tematem przewodnim kursu w kolejnym dniu było budowanie poczucia przynależności do grupy oraz zapobieganie przemocy rówieśniczej. Uczestnicy wcielali się w rolę ofiary , napastnika oraz biernego obserwatora, jak i osoby broniącej ofiary, która jest nękana. Trening był dosyć wyczerpujący, ale uczniowie utrwalając poznane techniki super się przy tym bawili i niewątpliwie na długi czas będą pamiętać zajęcia z mistrzem Valerio. Uczniowie nabyli ciekawych i wartościowych umiejętności, które na pewno wykorzystają w przyszłości.

Komunikacja, motywacja, działania - w zdrowym ciele, zdrowy duch....


W ramach projektu Erasmus+ "W zdrowym ciele zdrowy duch" (In a healthy body healthy mind) o nr 2021-1-PL01-KA122-SCH-000019353, którego celem jest promowanie zdrowego stylu życia, w tym aktywności fizycznej jako sposobu na zapewnienie zdrowia psychicznego, nauczyciele: Żaneta Rarot-Szweda, Patrycja Rusin, Agnieszka Zaik oraz dyrektor szkoły Krzysztof Zaik udali się z kilkudniową wizytą do Rzymu i uczestniczyli w kursie "Coaching in educational contexts to reduce early school leaving". Kurs miał na celu zwrócenie uwagi na działania jakie powinny być podejmowane w procesie edukacyjnym zapobiegające przedwczesnemu kończeniu przez uczniów edukacji i nauki.

Na kursie omawiano zagadnienia dotyczące wpływu stresu na zdrowie fizyczne i psychiczne, reagowania na niepożądane zachowania uczniów w klasie i poza nią, wyposażenia nauczycieli w narzędzia pozwalające na radzenie sobie z emocjami oraz zapobieganie sytuacjom konfliktowym.

W pierwszych dniach warsztatów uczestnicy zapoznali się z systemem szkolnictwa we Włoszech oraz narzędziami komunikacji cyfrowej wykorzystywanymi przez uczniów i nauczycieli w procesie edukacji. Ponadto nauczyciele uczestniczyli w interaktywnych ćwiczeniach kształtujących umiejętność komunikacji, uważnego słuchania i nawiązywania pozytywnych relacji w klasie.

Kolejne dni kursu poświęcone były motywacji, która jest bodźcem i zachętą do działania w pracy z uczniami oraz pozwala na realizację postawionych celów. Nauczyciele zapoznali się również z koncepcją japońskiej filozofii IKIGAI, która skłania do refleksji nad sensem życia, powołania, realizacji potrzeb oraz pomaga w odnalezieniu życiowej radości, motywacji do nauki i pracy. Równowaga w poszczególnych obszarach pozwala na poprawę jakości życia psychicznego, a także fizycznego zgodnie z tematem projektu Erasmus+ "W zdrowym ciele, zdrowy duch".

Na zakończenie, uczestnikom kursu wręczono certyfikaty. Zdobyte doświadczenie i umiejętności nauczyciele wykorzystają do podniesienia jakości pracy szkoły.

ZDROWY STYL ŻYCIA - CZY WIESZ CO JESZ?

W ramach realizacji projektu unijnego Erasmus + "W zdrowym ciele zdrowy duch" o nr 2021-1-PL01-KA122-SCH-000019353 Panie Martyna Zimny i Agnieszka Zaik przeprowadziły serię zajęć o tematyce prozdrowotnej w klasie 1a.

Zagadnienia związane ze zdrowym odżywianiem najpierw zostały szczegółowo omówione podczas zajęć teoretycznych, gdzie to uczniowie starszych klas opowiadali między innymi o piramidzie zdrowego odżywiania, oraz tym jak korzystny wpływ na nasze zdrowie ma ruch. W związku z tym, że nawet zwykły spacer pozwala dotlenić organizm, wychowankowie 1a udali się na krótką wycieczkę wokół szkoły. Następne zajęcia miały na celu połączenie przyjemnego z pożytecznym - zdobytą wiedzę uczniowie wykorzystali do rozwiązywania quizu, zagadek, segregowania różnych opakowań. Zwieńczeniem serii zajęć była  ZABAWA. Uczniowie zaprojektowali szyldy dla swoich sklepów, przygotowali swoje stanowiska i wyruszyli po "zdrowe zakupy " :)

Dzięki przeprowadzonym zajęciom uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat prawidłowego odżywiania, dowiedzieli się w jaki sposób można tworzyć warunki do promowania zdrowego stylu życia, nauczyli się poprawnie segregować produkty żywieniowe (co należy jeść często, a co rzadziej), i kształtowali umiejętności społeczne (porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych).

Lekcja otwarta z języka angielskiego w kl. 5c w ramach projektu Erasmus+ "W zdrowym ciele, zdrowy duch"

Lekcja otwarta z języka angielskiego w klasie VC

Dnia 22 marca 2022 roku została przeprowadzona lekcja otwarta z języka angielskiego w klasie V C.
Lekcję przeprowadziła p. Ewa Kula - Fizia. W lekcji uczestniczyli następujący nauczyciele: p. Dyrektor Krzysztof Zaik,
p. Patrycja Rusin, p. Katarzyna  Szczechowiak oraz p. Katarzyna Śliwińska. 
Temat lekcji brzmiał: What should you do to be healthy? - Co powinieneś robić, aby być zdrowym?
Była to lekcja powtórzeniowa, podczas której uczniowie utrwalali struktury leksykalno- gramatyczne z zakresu zdrowia oraz zdrowego stylu życie. Podczas lekcji uczniowie prezentowali dialogi  u lekarza, udzielali rad, jak być zdrowym. Wykorzystano również aplikacje LearningApps oraz Wordwall.
Cele lekcji zostały zrealizowane, uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w proponowanych ćwiczeniach.
Lekcja była przygotowana pod kątem realizacji w naszej szkole projektu Erasmus+ W zdrowym ciele, zdrowy duch.

 Krótki filmik z lekcji pod linkiem:
https://gopro.com/v/aRkQ2reKygozO

 

Techniki relaksacji i sztuki - warsztaty w Akademii Teatru i Sztuk Wrażliwych

Klasa 5a skorzystała z propozycji warsztatów Akademii Teatru i Sztuk Wrażliwych w Rybniku i świetnie bawiła się na zajęciach warsztatowych poznając techniki relaksacji i sztuki. Dzieci poznały ćwiczenia rozluźniające ciało i pozwalające odpocząć głowie, oderwać się w zabawie od trosk dnia codziennego. A wszystko to przy dźwiękach spokojnej muzyki i kojącym głosie instruktora.

 

Więcej szczegółów i fotorelacja w warsztatów pod linkiem:

https://www.sp36.miastorybnik.pl/?news=27216

Krótki filmik z warsztatów:

https://drive.google.com/file/d/1rqKo0BsEdFB9NIE8XnK8DUbydM7l9igZ/view?usp=sharing

 

TRZYMAJ FORMĘ!

Od wielu lat w naszej szkole realizujemy ogólnopolski program – "Trzymaj Formę!". Wiele działań podjętych w tym programie łączy się również z projektem – W zdrowym ciele zdrowy duch. Program "Trzymaj Formę!" pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i kształtuje ich prozdrowotne nawyki.

Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekt służy promocji aktywności fizycznej, uczy prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczegółowym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru.

W ramach projektu  organizujemy audycje w radiowęźle szkolnym dotyczące zdrowego trybu życia, lekcje wychowawcze, promujemy aktywność fizyczną w każdej postaci. Organizujemy warsztaty zdrowego odżywiania się, spotkania z dietetykami, konkursy szkolne.

Wszystko to ma służyć nauce naszych wychowanków zasad zdrowego trybu życia.

                              

ZDROWE ODŻYWIANIE NASZYM CELEM SIĘ STANIE

Od kilku lat na lekcjach biologii w klasach siódmych i chemii w klasach ósmych realizujemy innowację pedagogiczną - Zdrowe odżywianie naszym celem się stanie. Obecnie realizacja tej innowacji zbiega się z realizacją  projektu - W zdrowym ciele zdrowy duch.

Główne cele tej tych działań to:

- promowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację w zakresie żywienia,

- kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

Niektóre treści realizowane w ramach innowacji to:

- wartość odżywczych produktów,

- tworzenie jadłospisów z wykorzystaniem zasad talerza zdrowego odżywiania,

- dieta wegańska i wegetariańska,

- dieta zbilansowana,

- oznaczenia zawarte na etykietach produktów spożywczych,

- substancje dodatkowe stosowane w żywności oraz ich znaczenie dla zdrowia człowieka,

-  żywność ekologiczna, żywność genetycznie modyfikowana,

- sposoby przechowywania produktów,

- higiena sporządzania oraz spożywania posiłków.

Mamy nadzieję, że dzięki naszym działaniom u młodzieży rozwinęła się większa świadomość konsumencka spowodowana także pojawiającymi się coraz częściej w mediach informacjami związanymi ze zdrową dietą oraz aktywnym sposobem spędzania wolnego czasu.

SZKOLNY KONKURS NA JADŁOSPIS SIÓDMOKLASISTY

W ramach projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch” oraz projektu ogólnopolskiego Trzymaj Formę w grudniu odbył się konkurs klas siódmych na najlepszy jadłospis. Uczniowie wykazali się dużą znajomością zasad zdrowego żywienia, umiejętnie skomponowali wszystkie posiłki w ciągu dnia. Starali się, aby wszystkie potrawy były smaczne i zdrowe.

Wyniki konkursu :
I miejsce Lena Woszczyńska z 7a
II miejsce Julia Racis z 7b
III miejsce Ewelina Flak z 7a
Zwycięzcom gratulujemy!

 

WARSZTATY Z DIETETYKIEM

Uczniowie klasy 1a i 2c uczestniczyli w niecodziennych warsztatach z dietetykiem. Spotkanie miało na celu poszerzenie wiedzy związanej ze zdrowym odżywianiem, zmianę świadomości żywieniowej, a przede wszystkim pokazanie łatwych i przyjemnych sposobów na przygotowanie zdrowych przekąsek, tym samym rezygnując z przetworzonych "gotowców".

Akcja promująca zdrowe odżywianie była jednym z zadań realizowanych w ramach projektu Erasmus "W zdrowym ciele zdrowy duch".

Wizyta przygotowawcza z projektu W zdrowym ciele zdrowy duch
Projekt „In a healthy body, healthy mind ” "W zdrowym ciele, zdrowy duch" 2021-1-PL01-KA122-SCH-000019353

 

W dniach 8-9 grudzień 2021 koordynator projektu pani Marzena Kuś odbyła wizytę przygotowawczą z projektu W zdrowym ciele zdrowy duch. Celem wizyty przygotowawczej było nawiązanie współpracy z centrum edukacyjnym INFOL w Rzymie, Włochy. W trakcie wizyty został opracowany program krótkoterminowej mobilności studentów. Ustalono termin wizyty, harmonogram planowanych zajęć i aktywności. Uzgodniono  szczegóły dotyczące podróży i zakwaterowania. Omówiono obowiązki instytucji goszczącej, instytucji wysyłającej, opiekunów oraz uczestników. Poczyniono  ustalenia dotyczące monitoringu, mentoringu i wsparcia, a także wyznaczone zostały osoby odpowiedzialne w instytucjach wysyłających i goszczących. Przeprowadzono kontrolę zakwaterowania uczestników.  Odbyły się wizyty w instytucjach, w których odbywać się będą zajęcia, tj. w klubach sportowych i szkole.  Omówiono  program nauki i zadania uczestników.  Ustalone zostały warunki i proces uznawania efektów uczenia się, a także dokumenty, które muszą zostać wydane przez instytucję wysyłającą lub przyjmującą, aby zapewnić zakończenie procesu uznawania. Ponadto omówiono szczegóły dotyczące kursów dla nauczycieli. Szkolenie dla kadry pegagogicznej naszej szkoły odbędzie się od 28.03 - 01.04.2022 , natomiast mobilność uczniów będzie miała miejsce od 15 do 22 maja 2022 roku.  Kolejna wizyta przygotowawcza będzie dotyczyła mobilności do Portugalii. 

Projekt „We are All different but we all smile in the same way”

 


Film podsumowujący wszystkie szkolenia oraz cały projekt "Fajne dzieciaki"

Uczniowie z wizytą w Szkole Specjanej w Liopetrii na Cyprze

W ramach projektu pt :"We are all different but we all smile in the same way", Program Erasmus +, Akcja KA2 : partnerstwa Strategiczne rozpoczęła się kolejna, druga już wizyta w Szkole Specjalnej im. Apostoła Barnabasza w Liopetri na Cyprze. Celem wizyty w szkole koordynującej jest wymiana uczniów, poznanie tutejszej specyfiki pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz uwrazliwienie na ich potrzeby i integracja uczestników projektu. W projekcie biorą udział szkoły z Cypru, Malty, Rumunii i Polski. Naszą szkołę reprezentują wicedyrektor szkoły Pani Zenona Szwałek, koordynator projektu Pani Marzena Kuś oraz nauczycielki Pani Martyna Zimny i Pani Agnieszka Zaik. W pierwszym dniu wizyty nauczyciele i uczniowie poznali szkolę i jej funkcjonowanie , wzięli udział w warsztatach decoupage oraz wykonali drzewo przyjaźni . Nasi uczniowie odwiedzili sale lekcyjne i poznali swoich rówieśników z Cypru, wymienili się pamiątkami i poczęstowali słodyczami z Polski. Następnie odwiedziliśmy muzeum marynistyczne w Ajia Napa oraz Muzeum Rzeźby. Wieczorem wszyscy wspólnie uczestniczyli w uroczystej kolacji z typowymi potrawami cypryjskimi, podczas której mieli okazję obejrzeć pokaz tradycyjnych tańców z tego kraju.

Drugi dzień wizyty na Cyprze w ramach programu Erasmus + projekt" We are all different but we all smile in the same way" był przeznaczony na wizytę kulturalną i wycieczki. Pierwszym miejscem, które odwiedziliśmy była Ktima w Agglisides, kościół Angeloktisti w Kiti, plaża Mackenzie w Larnace i morze Phinikoudes. Wszyscy uczestnicy wymiany delektowali się lunchem nad brzegiem morza. Mieliśmy okazję skosztować przysmaków kuchni śródziemnomorskiej. Mieliśmy także trochę wolnego czasu na zwiedzenie zamku w Larnace, kościoła św. Łazarza i zrobienie zakupów. Był to bardzo udany dzień, nawet mieliśmy szczęście z pogodą i uniknęlismy deszczu.

W trzecim dniu wizyty naszej delegacji na Cyprze odbyła się paraolimpiada dla niepełnosprawnych uczniów szkół z Malty i Cypru, a uczniowie szkół z Polski i Rumunii rozegrali mecz w unihokeja. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a rozgrywki sportowe zakończyliśmy wspólną zumbą. Po południu pojechaliśmy na warsztaty pieczenia chleba do Młyna i Muzeum Chleba. Tam dowiedzieliśmy jak dawniej na Cyprze uprawiano zboże, jak wyglądały żniwa, jak mielono mąkę i wypiekano chleb. Wszyscy wyrabiania ciasto i piekli chleb, po czym każdy z uczestników mógł skosztować swojego wypieku. Dzień zakończyliśmy kolacją w tawernie rybnej w porcie rybackim.

Kolejny dzień wizyty na z Cyprze w ramach projektu pt :"We are all different but we all smile in the same way", Program Erasmus+ poświęcony był na wspólne gry i zabawy. Najpierw braliśmy udzial w zabawach z Cypru, później przedstawiliśmy nasze rodzime zabawy i uczyliśmy ich zasad dzieci i nauczycieli z krajów partnerskich. Nasza gra w szczurka zrobiła tam furorę. Te cześć zakończylo wręczenie certyfikatów i pamiątkowe zdjęcie. Po południu mieliśmy wycieczkę do morskich grot i Agoi Anargiroi. Wieczór zakończyła uroczysta kolacja w japońskiej restauracji, ktora była prawdziwym spektaklem kulinarnym. Wtedy też pożegnaliśmy się z naszymi przyjaciółmi z innych krajów i zaprosiliśmy ich do Polski.

M. Kuś

Uczniowie SP 36 w Rybniku z wizytą w Rumunii 

W dniach 12 marca - 17 marca 2019r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku wraz z opiekunami uczestniczyli
w wizycie w partnerskiej szkole Liceuil Technogic „Grogore Antipa” w Bacau. Wizyta odbyła się w ramach projektu Erasmus + pt. „We are all different but we all smile in the same way”. Koordynatorem projektu jest pani Marzena Kuś.
Oficjalne rozpoczęcie odbyło się w szkole goszczącej 14 maja. Gospodarze powitali gości z krajów partnerskich z Cypru, Malty oraz z Polski. Odbyło się tradycyjne podjęcie gości chlebem i solą, wspólne odśpiewanie hymnu projektu Erasmus. Rumuńscy uczniowie w ramach niespodzianki przygotowali i zaśpiewali piosenki z każdego kraju uczestniczącego w projekcie w ich oryginalnych językach. Potem nastąpiła wymiana upominków oraz rozdanie uczestnikom albumów z poprzednich wizyt. Towarzyszył temu występ artystyczny oraz pokaz tradycyjnych tańców rumuńskich w strojach ludowych. Następnie zwiedzano placówkę I zapoznano się z jej specyfiką. Kolejnym punktem programu było zdobienie jajek wielkanocnych zgodnie z tradycją świąteczną kraju gospodarzy. Po krótkiej przerwie uczniowie w pobliskim parku uczestniczyli w zabawie Treasure Hunt przypominającej polskie podchody. Zabawa ta miała na celu nie tylko integrację uczniów, ale także zapoznanie się z historią regionu oraz doskonalenie znajomości języka angielskiego. Wieczorem odbyła się wspólna, uroczysta kolacja powitalna, podczas której uczniowie mogli się bardziej zintegrować bez możliwości uciekania się do języka ojczystego. Drugi i trzeci dzień wizyty upłynął na poznaniu uroków rumuńskiego regionu Mołdawii Zachodniej. Zwiedziliśmy zamek Catatea Neamttului, który pod koniec drugiej połowy XVII wieku został przejęty przez naszego króla Jana III Sobieskiego. Oprócz tego zwiedziliśmy dawne miejsce zmiany koni pocztowych , gdzie obecnie mieści się restauracja, hotel oraz sklep z pamiątkami w typowo ludowym wystroju. Następnie zwiedziliśmy prawosławny klasztor Manastirea Agapia. Kolejny dzień był poświęcony na wycieczkę do miasta Jassy, gdzie zwiedziliśmy Monastyr Trzech Oligarchów, a także Palace of Culture i Muzeum Nauki i Techniki. Po wycieczkach odbyła się uroczysta kolacja pożegnalna, podczas której nastąpiło rozdanie certyfikatów. Ostatni dzień wizyty poświęcony był na spotkanie robocze podsumowujące ostatnie spotkania oraz wizytę w Rumunii, omówienie kolejnych wspólnych działań i mobilności. Punktem wieńczącym wizytę w szkole partnerskiej w Rumunii był konkurs kulinarny na typową potrawę z danego kraju. Wszyscy uczestnicy mieli okazję delektować się smakami tradycyjnych potraw ze wszystkich krajów partnerskich. Niestety był to już ostatni punkt programu wizyty w Rumunii, ale pełni nowych wrażeń oraz doświadczeń, a także nadziei na dalszą owocną współpracę wróciliśmy do kraju.
Wizyta wzbudziła w uczniach wiele pozytywnych emocji, o czym świadczą liczne komentarze naszych wychowanków. U niektórych ogromne emocje wzbudził pierwszy lot samolotem. „
„Miałem pewne obawy, jednakże lot samolotem okazał się bardzo przyjemny”
- wspomina Kuba, uczeń klasy trzeciej gimnazjum. Dodaje, iż jednym z najlepszych doznań była degustacja lokalnych potraw. „Byłem bardzo zaskoczony, jedzenie było przepyszne”
- wspomina Kuba. Jego rówieśnik, Olaf również podzielił się swoimi wrażeniami z pobytu
w Rumunii: „Stolica Rumunii, którą mieliśmy okazję zwiedzić w godzinach wieczornych, jak również miasto Bacau bardzo mi się podobały. Jestem pod ogromnym wrażeniem rumuńskiej otwartości oraz gościnności”.
„Dzięki wyjazdowi do Rumunii miałam okazję do integracji z ludźmi z różnych krajów, mogłam zwiedzić najciekawsze miejsca w Rumunii oraz poznać kulturę i zwyczaje tamtejszych ludzi. Myślę, że będę tą wycieczkę bardzo dobrze wspominać i cieszę się, że mogłam wziąć w niej udział, bo wiele się nauczyłam”- mówi Ania, również uczennica trzeciej klasy gimnazjum. Jej rówieśniczka Emilia dodaje: „bardzo ucieszyłam się, że mogłam wziąć udział w programie Erasmus+. Dzięki niemu miałam możliwość poznać lepiej kulturę, jak i mieszkańców Rumunii. Była to również świetna okazja do integracji międzynarodowej z mieszkańcami różnych części Europy.”
W pozytywnym tonie brzmią również komentarze rodziców. „Wyjazd z projektu Erasmus+ naszego syna Jakuba budził w nim i w nas wiele kontrowersyjnych pytań. Rumunia.....jak tam teraz jest , co ich tam czeka? Wszystkie pytania i wątpliwości zostały rozwiane po przyjeździe na miejsce. Jakuba zachwyciła najbardziej kuchnia rumuńska. Kultura i podejście do ludzi. Spokój i brak pośpiechu w życiu codziennym. Brak tłumów na ulicach, zwłaszcza turystów sprawił, że spokojnie można zwiedzać ten piękny kraj. A jest co zwiedzać.....jest tam mnóstwo ciekawych zabytków. Oprócz kultury rumuńskiej mieli możliwość spotkania się z innymi krajami biorącymi udział w projekcie. To kolejne niezapomniane doświadczenie. Po powrocie syna do domu usłyszeliśmy, że chciałby tam jeszcze chociaż raz pojechać. Takie stwierdzenie pokazuje, że wyjazd był udany”- mówi mama Jakuba, pani Magdalena Kozik. Mama Ani, Katarzyna Łapinka dodaje: „Moja córka wróciła zadowolona z pobytu w Rumunii w ramach programu Erasmus+. Dzięki wyjazdowi mogła w praktyce wykorzystać umiejętności językowe, a także miała okazję, aby poznać zwyczaje panujące w tym kraju i zwiedzić ciekawe miejsca podczas wycieczek wyjazdowych. Pobyt ten był dla niej także doskonałą okazją do integracji z rówieśnikami innych narodowości. Uważam, że wyjazd był dobrze zorganizowany i przyczynił się do poszerzenia wiedzy i umiejętności mojego dziecka.”
Mama Emilii, Katarzyna Sułek podsumowuje: „Córka wróciła bardzo zadowolona z wyjazdu do Rumunii. Uważam, że takie wyjazdy są potrzebne dzieciom, by miały szansę na większą integrację zarówno z osobami niepełnosprawnymi, jak również z dziećmi różniącymi się językiem i kulturą.”
Kolejni uczniowie już w październiku odwiedzą Cypr, aby kontynuować przygodę z innymi uczestnikami projektu.


Ewa Kula- Fizia
Marzena Kuś

Czy kiedykolwiek byłeś zastraszany? - konkurs literacki dla klas III gimnazjum


W ramach projektu unijnego Erasmus+ AKCJA KA 1-Projekt "Fajne dzieciaki" o nr 2018-1-PL01-KA101-049731 realizowanego w naszej szkole od 01.09.2018 do 31.10.2019, w maju odbył się konkurs literacki w języku angielskim zaadresowany dla uczniów klas III- Jak rozumiesz pojęcie zastraszania, czy kiedykolwiek padłeś jego ofiarą? How do you understand the terms of bullying in schools? How do you recognise bullyig behaviour? Have you even been bullied.
Celem konkursu było:
• zwrócenie uwagi na pojęcie zastraszania oraz próba zdefiniowania tego zjawiska;
• doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnej w języku angielskim;
• pogłębianie poznanego słownictwa dotyczącego złości, przemocy, agresji;
• rozbudzanie wrażliwości i wyobraźni literackiej uczniów;
• umiejętne korzystanie ze środków językowych i stylistycznych.
Wszystkie wypracowania były na bardzo wysokim poziomie, dlatego też uczniowie otrzymali oceny celujące.

Nauczyciele SP 36 na szkoleniu w Brukseli

W ramach realizacji projektu Erasmus+ Akcja 1 pt: "Fajne dzieciaki" o numerze 2018-1-PL01-KA101-049731, w dniach od 20 do 24 maja 2019 roku sześciu nauczycieli naszej szkoły wraz z dyrektorem Krzysztofem Zaikiem, uczestniczyło w międzynarodowym szkoleniu w Belgii, w Brukseli, dotyczącym przeciwdziałania przemocy w szkołach i kreowania bardziej pokojowej atmosfery, zatytułowanym „Stop bullying in schools and create a more peaceful atmpsphere”.
Koordynatorem projektu unijnego jest nauczycielka języka francuskiego i angielskiego pani Marzena Kuś. Organizatorem kursu było centrum edukacyjne Anatolia Education and Consulting. Nadrzędnym celem szkolenia było wsparcie kadry szkolnej w zrozumieniu przyczyn, które leżą u podstaw prześladowań w szkołach, poznania sposobów tworzenia bardziej pokojowej atmosfery, poprawienia procesu uczenia się i nauczania w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa.
Pierwsze dni szkolenia miały na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat zjawiska prześladowania rówieśniczego w szkołach, rozpoznawania przejawów zastraszania, na temat przyczyn negatywnych zachowań, reakcji zarówno osoby prześladowanej jak i agresora oraz szybszym rozpoznawaniu licznych przejawów przemocy wśród środowiska uczniowskiego. Uczestnicy kursu przedstawili prezentację dotyczącą specyfiki pracy placówki, następnie wspólnie omówiono przyczyny prześladowania rówieśniczego i negatywne konsekwencje tego zjawiska. Nauczyciele dowiedzieli się, jakie ćwiczenia i aktywności można przeprowadzić, aby poprawić relacje panujące w grupie.
W kolejnych dniach szkolenia szczególną uwagę zwrócono na tworzenie przyjaznej atmosfery w klasie. Zaprezentowano czynniki, które na to wpływają - zarówno te werbalne jak i pozawerbalne. Podkreślono również rolę współpracy w osiąganiu porozumienia oraz przedstawiono poszczególne etapy właściwego reagowania na sytuacje trudne i konfliktowe. Ponadto zwrócono także uwagę na istotę opracowania planu polityki szkolnej w zakresie zapobiegania prześladowaniom w szkołach i podkreślono jak ważne jest odpowiednie podejście pedagogiczne w radzeniu sobie z problemem prześladowania rówieśniczego i kształtowanie pozytywnych postaw wśród uczniów.
Szkolenie zakończyło się podsumowaniem oraz rozdaniem certyfikatów. Wszyscy uczestnicy kursu mieli okazję uczestniczyć w zagranicznych mobilnościach i tym samym poziom ich świadomości na temat wpływu międzynarodowego szkolenia na rozwój kompetencji językowych, społecznych oraz interpersonalnych jest ogromny.


Ewa Surma
Patrycja Rusin
Martyna Zimny

Nauczyciele z SP 36 na szkoleniu w Portugalii- 25-29 marzec 2019

Nauczyciele z Sp 36 w Rybniku już po raz kolejny mieli okazję uczestniczyć w zagranicznym szkoleniu a tym samym propagować ideę kształcenia się przez całe życie. W ramach realizacji projektu Erasmus+ Akcja 1 pt: "Fajne dzieciaki" o numerze 2018-1-PL01-KA101-049731, sześciu nauczycieli podnosiło własne kwalifikacje zawodowe biorąc udział w międzynarodowym szkoleniu w Portugalii zatytułowanym Stop bullying. Koordynatorem projektu unijnego jest nauczycielka języka francuskiego i angielskiego pani Marzena Kuś. Nadrzędnym celem kursu było rozwijanie kompetencji celem zdefiniowania zastraszania rówieśniczego, jego prewencja oraz opracowanie programu przeciwdziałania nękaniu.
W pierwszych dniach grupa nauczycieli poznała portugalski system edukacji i główne założenia programów przeciwdziałających nękaniu rówieśniczemu. Analizowano różnice merytoryczne w definiowaniu zastraszania, nękania i agresji rówieśniczej. Określono kluczowe elementy dotyczące prewencji takich zachowań w szkole. Omówiono i opracowano szczegółowy program działania celem zapobiegania zjawiskom niepożądanym. W kolejnych dniach szkolenia nauczycieli w Portugalii poruszano kwestie edukacji włączającej, omówiono trzy kroki reakcji na przemoc rówieśniczą. Ważnym zagadnieniem były role w grupie i relacje nauczyciel - uczeń, i to jak ważny jest mentoring i coaching, nie tylko w stosunku do ofiary prześladowania rówieśniczego, ale również agresora. Bardzo duże wrażenie wywarł na nas unijny projekt nowoczesnego modelu klasy: Future Classroom Lab, który zakłada taką organizację przestrzeni, która najlepiej służy poszukiwaniu i wykorzystaniu wiedzy przez uczniów. Należy pamiętać o tym, że praca, którą dzisiaj włożymy w wykształcenie i wychowanie młodzieży, będzie procentowała w przyszłości. Ważną rolę odgrywają tzw. kompetencje miękkie, np socjalizacja, empatia, komunikacja, gdyż niejednokrotnie dla nauczyciela priorytetem są umiejętności merytoryczne, a nie społeczne ucznia. Z wielkim podziwem słuchaliśmy o tym, jak dużym autorytetem w Portugalii cieszy się zawód nauczyciela (sic!) i to nie tylko wynik zmian w edukacji, ale także wpływ kampanii społecznych. Mieliśmy okazję przeanalizować rządowy projekt przeciwdziałania przemocy, który na szeroką skalę jest wdrażany w mediach i edukacji. Jednak jedną z najważniejszych metod w całym procesie prewencji przemocy i agresji, wskazano wpływ zainteresowań i sportu na młodego człowieka, i w tym rola nauczyciela, aby jak najwcześniej rozpoznał potrzeby uczniów. Praktycznie pokazano nam, jak można to zastosować, organizując wizytę w klubie sportowym jiu-jitsu. Nasi gospodarze byli pod wrażeniem ogromu specjalizacji i kompetencji, które posiadają polscy nauczyciele.
W ostatnim dniu szkolenia wymienialiśmy doświadczenia i otrzymaliśmy certyfikaty. Reasumując, poziom i organizacja kursu w Bradze były bardzo profesjonalne pod względem merytorycznym i logistycznym. Warto polecić organizację BragaMob wszystkim tym, którzy chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe. Organizator zadbał także o szkolenie kultrowo-cywilizacyjne poprzez organizację wycieczek do słynnych miejsc takich jak Porto, czy sanktuarium Bom Jesus, co stanowiło odrębną wartość dodaną.
Wszyscy uczestnicy kursu mieli okazję uczestniczyć w zagranicznych mobilnościach i tym samym poziom ich świadomości na temat wpływu międzynarodowego szkolenia na rozwój kompetencji językowych, społecznych oraz interpersonalnych jest ogromny.

Ewa Kula- Fizia
Marzena Kuś
Iwona Kajdana- Świtaj

Uczniowie SP 36 w Rybniku z wizytą na Malcie

W dniach 26 lutego - 1 marca br. uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku wraz z opiekunami uczestniczyli w wizycie w partnerskiej szkole St Clare College San Miguel Primary Education Resource Centre na Malcie. Wizyta odbyła się w ramach projektu Erasmus + pt. „We are all different but we all smile in the same way”. Centrum zasobów San Miguel w Pembroke to szkoła dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, która zapewnia naukę w pełnym wymiarze godzin dla 35 uczniów z różnymi niepełnosprawnościami.
Wizyta rozpoczęła się uroczystym powitaniem przez dyrektora szkoły Marice Gatt, nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców. Delegacje z Polski, Rumunii i Cypru zostały już wcześniej serdecznie powitane na lotnisku, gdzie czekali uczniowie wraz z rodzicami.
W pierwszym dniu wizyty oprowadzono nas po budynku szkoły, pokazano sale lekcyjne, basen rehabilitacyjny oraz salę doświadczenia świata, dzięki której dzieci poznają świat za pomocą wszystkich zmysłów. Mogliśmy zobaczyć fragment zajęć z grupą oraz uczestniczyć w specjalnie na tę okazję przygotowanym przedstawieniu, które zawierało elementy kulturowe z każdego kraju partnerskiego. Uczniowie tej szkoły długo przygotowywali się do naszej wizyty. Każda grupa uczniów była od kilku tygodni zaangażowana w poznawanie kraju wybranej szkoły partnerskiej. Dla przykładu dzieci poznawały Polskę biorąc udział w polskich jasełkach, budując szopkę bożonarodzeniową, a także przygotowując i degustując typowo polskie potrawy np. sernik, pierniki lub typowe polskie zupy. Maltańscy uczniowie również przygotowywali posiłki dla swoich gości, składające się z maltańskiego ftajjar biż-żejt i pastizzi. Uczniowie szkół wizytujących wzięli także udział w zajęciach warsztatowych, podczas których wykonali własnoręcznie koszulki z motywami maltańskimi.
W drugim dniu wizyty gospodarze zorganizowali nam wycieczkę do Mdiny, dawnej stolicy Malty, a zarazem średniowiecznego miasta, w którym czuć tchnienie dawnych czasów. W ramach zwiedzania mieliśmy okazję zobaczyć Katakumby św. Pawła, nekropolię z czasów starożytnych Rzymian. Potem zwiedziliśmy Narodowe Muzeum Historii Naturalnej oraz Villę Romana, także z czasów rzymskich. Wieczorem udaliśmy się do malowniczego portu rybackiego w Marsaxlokk, gdzie mieliśmy okazję do degustacji tutejszych specjalności kulinarnych.
Trzeci dzień wizyty poświęcony był na prezentacje w szkole. Każdy z krajów miał zaprezentować pokaz mody w tradycyjnych strojach regionalnych. Nasi uczniowie wystąpili w tradycyjnych strojach śląskich i zatańczyli Poloneza. Podobnie partnerzy z innych krajów przedstawili swoje stroje narodowe, co skończyło się wspólnym celebrowaniem międzynarodowych tradycji. Następnie otrzymaliśmy certyfikaty uczestnictwa. Na koniec zaprezentowano nam zbroje i miecze rycerskie oraz sposoby walki podczas turniejów rycerskich. Wieczór spędziliśmy w Valletcie, gdzie kolejny raz wzięliśmy udział w wytwornej kolacji razem z nauczycielami i uczniami. Podczas niej oglądaliśmy emisję telewizyjnych wiadomości maltańskich, w których pokazano reportaż z naszej wizyty w szkole.
Ostatni dzień spędziliśmy na wycieczce Three Cities zwiedzając Pałac Inkwizytora oraz Fort San Angelo. Niestety był to koniec naszego pobytu, więc po pożegnaniu gospodarzy i innych delegacji zagranicznych wróciliśmy do domu.
Wizyta wzbudziła w uczniach wiele pozytywnych wrażeń o czym świadczą komentarze odwiedzających Maltę uczniów: Wyjazd na Maltę był spełnieniem moich marzeń. Najbardziej podobało mi się malowanie koszulek. Poznałem mnóstwo ciekawych ludzi i ich zwyczaje. Najlepszą atrakcją było zwiedzanie muzeów – mówi Kacper uczeń klasy trzeciej gimnazjalnej - W szkole na Malcie dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy. Myślę, że było warto jechać – twierdzi z kolei Szymon.
Jego rówieśniczka Kinga dodaje: Wizyta na Malcie była dla mnie czymś kompletnie innym, co nie oznacza, że była czymś złym. Wręcz przeciwnie. Bardzo podobały mi się głównie widoki i nowe doświadczenia takie jak: tamtejsza kuchnia oraz zwyczaje. Myślę, że programy tego typu powinny być organizowane regularnie, aby nie tylko garstka osób mogła przeżyć dodatkową przygodę.
Pod wielkim wrażeniem wizyty jest także Emila - Jestem bardzo zadowolona z wyjazdu na Maltę. Organizacja wyjazdu, jak i sam pobyt, były na bardzo wysokim poziomie. Wróciłam bogatsza o nowe doświadczenia i znajomości. Poznałam maltańską kulturę, tradycje i kuchnię, a także zobaczyłam wiele urokliwych miejsc. Pobyt na Malcie uważam za niezwykle udany i na pewno na długo pozostanie w mojej pamięci.
W pozytywnym tonie brzmią też komentarze rodziców: Wizyta na Malcie to duże wyróżnienie i przygoda. Przepiękne widoki i możliwość poznania nowych, ciekawych ludzi. Innych kultur, tradycji. Przebywanie wśród osób, które niejednokrotnie doświadczone ciężko przez życie potrafią jednak uśmiechać się tak, jak i my. Nie ma przypadkowych spotkań w Twoim życiu. Każdy napotkany człowiek jest albo lekcją, albo sprawdzianem, albo prezentem. Dziękuję, że moja córka otrzymała to wszystko naraz – mówi Hanna Kowalczyk – mama Kingi. Moim zdaniem wymiana na Maltę dała wiele dobrego mojej córce. Udało jej się polepszyć znajomość języka angielskiego, zawrzeć nowe przyjaźnie, a także zwiedzić piękny zakątek Europy - dodaje mama Emili - Monika Gut-Kasperczyk.
Również wicedyrektor Z. Szwałek podzieliła się swoimi wrażeniami z pobytu: Wizyta w ramach programu Erasmus + była nowym i wartościowym doświadczeniem dla uczniów i nauczycieli. Podniosła nasze umiejętności komunikacyjne i wpłynęła znacząco na rozwój własny i kulturowy, ale także na tolerancję i otwartość na świat. Udział naszych uczniów w programie to wielkie wydarzenie! Była to także szansa na poznanie innych kultur, nawiązanie kontaktów, poznanie zwyczajów i zwiedzanie pięknego kraju. Podczas wizyty udało nam się promowanie tolerancji w obszarze potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dostrzeganie i akceptowanie różnic osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Najbardziej cenne dla mnie było poznanie problematyki szkolnictwa specjalnego oraz narzędzi do zindywidualizowanej pracy z uczniem niepełnosprawnym które można było zobaczyć podczas obserwacji lekcji w klasach dla uczniów niepełnosprawnych. Na uwagę zasługuje fakt, że w każdym oddziale klasowym uczy jeden nauczyciel prowadzący wspierany przez różnych asystentów. Ogromne wrażenie zrobiło na mnie bogate wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce specjalistyczne. Basen do hydroterapii, pomieszczenia sensoryczne, pionizatory, dźwigi, wózki, specjalistyczne oprogramowania, urządzenia do komunikacji i wiele innych pomocy, które oferuje szkoła na Malcie służy do poprawy jakości życia uczniów niepełnosprawnych. Najbardziej jednak zaciekawiło mnie rozwiązanie systemowe szkolnictwa specjalnego i uważam, że bardzo dobrym rozwiązaniem na Malcie jest stworzenie centrów pomocowych. Szkoła, w której byliśmy San Miguel School to Centrum Pomocowe dla najmłodszych dzieci, które świadczy usługi również dla szkół integracyjnych czyli uczniowie z tych szkół uczęszczają dodatkowo do Centrów Pomocowych i uczestniczą w wybranych terapiach. Uważam, że to wspaniały pomysł i dobre rozwiązanie. Doświadczenia wyniesione z naszych zagranicznych kontaktów, będą przeniesione na nasz szkolny grunt i przełożą się na lepszą edukację i terapię naszych uczniów.
Uczniowie będą teraz odwiedzać Rumunię, aby kontynuować kulturalne doświadczenia oraz nadal rozwijać i pogłębiać swoje umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Nasza szkoła ugości z kolei wszystkich w marcu 2020 roku.

Marzena Kuś – koordynator projektu, oligofrenopedagog
Liliana Babilas – logopeda, pedagog

O przeciwdziałaniu przemocy w Internecie

19 kwietnia 2019 roku, ramach realizowanego w naszej szkole projektu unijnego "Fajne dzieciaki" nr 2018-1-PL01-KA101-049731 – program Erasmus + , pedagodzy szkolni zorganizowali spotkanie z policjantami - mł. asp. Mariuszem Kulikiem oraz asp. Gracjanem Gutowskim - dotyczące bezpieczeństwa w sieci.

Celem podjętego działania było przeciwdziałanie przemocy w Internecie. Poruszane treści dotyczyły m.in.: udostępniania danych oraz wizerunku w sieci, zamieszczania zdjęć oraz odpowiedzialności za ich zamieszczane. Uczniowie dowiedzieli się, że cyberprzemoc jest przestępstwem, a korzystanie z sieci niesie za sobą oprócz korzyści również zagrożenia. Do zagrożeń możemy zaliczyć np.: uzależnienie, niebezpieczne kontakty, narażenie na szkodliwe treści, wirusy czy cyberprzestępczość.
Uczniowie uzyskali także wskazówki dotyczące zachowania się w sytuacji, gdy staną się ofiarą bądź świadkiem cyberprzemocy.

Las oczami dzieci – komunikacja i współpraca poprzez kreatywność.

 

W ramach projektu unijnego Erasmus+ AKCJA KA 1-Projekt "Fajne dzieciaki" o nr 2018-1-PL01-KA101-049731 realizowanego w naszej szkole od 01.09.2018 do 31.10.2019, w dniu 22 marca odbyły się warsztaty z tworzenia mikro – lasu w szkle.

Celem warsztatów było:

  • kształtowanie u dzieci umiejętności wspólnej pracy w życzliwej atmosferze,
  • rozwijanie pozytywnych relacji w grupie,
  • wychowanie do zgodnego współdziałania z rówieśnikami i starszymi uczniami,
  • przeciwdziałanie agresywnym zachowaniom,
  • rozbudzanie kreatywności u dzieci oraz wprowadzenie ich w świat wartości estetycznych.

W warsztatach uczestniczyły przedszkolaki, dzieci zapisane do świetlicy szkolnej oraz uczennice klasy 8b.

Warsztaty - Złość, agresja, przemoc

W ramach projektu unijnego Erasmus+ AKCJA KA 1-Projekt "Fajne dzieciaki" o nr 2018-1-PL01-KA101-049731 realizowanego w naszej szkole od 01.09.2018 do 31.10.2019, w dniu 13 marca odbyły się warsztaty dla uczniów klas 3a i 3b prowadzone przez wychowawców - p. Annę Prusko i p. Agnieszkę Zaik na temat – "Złość, agresja, przemoc". Celem warsztatów było uświadomienie młodzieży różnic między złością, agresją i przemocą, poznanie form przemocy szkolnej oraz skutków dla jej ofiar. Na zajęciach uczniowie wskazywali różne formy przemocy w szkole. Uświadomiono młodzieży, że istnieją negatywne zjawiska, które może być trudno od siebie odróżnić. Te zjawiska to: złość, agresja i przemoc. Wychowankowie podzieleni na grupy wypełniali ankiety dotyczące umiejętności rozpoznania tych negatywnych zjawisk a następnie rysowali plakaty dotyczące zjawisk przemocy w naszej szkole i sposobom ich przeciwdziałania.

Erasmus+ Konkurs na logo do projektu "We are all different but we all smile in the same way"


W ramach projektu Erasmus+ który nasza szkoła realizuje odbył się konkurs na logo projektu
"We are all different but we all smile in the same way"
"Wszyscy jesteśmy różni, ale tak samo się uśmiechamy"

 Celem konkursu było zaprojektowanie przez uczniów przy użyciu dowolnych technik plastycznych propozycji na logo projektu. Powstało bardzo wiele ciekawych, kolorowych i oryginalnych prac.

 Dnia 14 stycznia 2019 roku odbyło się głosowanie, w którym wzięli udział przedstawiciele społeczności szkolnej i zostały wybrane 3 zwycięskie loga. Wybrane prace wezmą udział w kolejnym etapie, do którego dołączą jeszcze wybrane projekty ze szkół partnerskich z Malty, Rumunii i Cypru, łącznie 9 projektów. Podczas kolejnego głosowania po koniec miesiąca wybrani uczniowie i nauczyciele zdecydują o zwycięzcy, którego praca stanie się oficjalnym logo projektu.

 Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy zaangażowali się w realizację tego zadania i z niecierpliwością czekamy na zwycięski projekt.

 


 


 

Apel szkolny - wręczenie biletów na wyjazdy zagraniczne z projektu Erasmus+

W dniu 13 grudnia podczas oficjalnego apelu ogłosiliśmy wyniki naboru uczniów naszej szkoły do udziału w projekcie pt: „We are All different but we all smile in the same way”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus + .Projekt realizowany jest przez naszą szkołę w okresie 01.09.2018r. – 31.08.2020r. W projekcie biorą również udział instytucje partnerskie z Cypru (koordynator główny projektu), Rumunii i Malty. Dyrektor Szkoły Krzysztof Zaik wraz z Panią Marzeną Kuś wręczyli symboliczne bilety na wyjazdy zagraniczne z projektu Erasmus+.

Na Maltę (25.02.2019 - 01.03.2019) pojadą następujacy uczniowie: Kacper Malina, Szymon Derska, Kinga Kowalczyk, Emilia Kasperczyk

Do Rumunii (12.05.2019 - 17.05.2019) pojadą następujacy uczniowie: Jakub Kozik, Olaf Werner, Anna Łapińska, Emilia Sułek

Na Cypr (21.10.2019 - 26.10.2019) pojadą następujacy uczniowie: Katarzyna Śpiewok, Milena Kania, Paweł Juszczyk, Dawid Gut

 

Uczniowie z kolejną najwyższą ilością punktów , którzy nie zakwalifikowali się na mobilności zagraniczne zostali umieszczeni na listę rezerwową. Uczniowie z listy rezerwowej mogą być zaangażowani w realizację aktywności wynikających z założeń projektu odbywających się w kraju.

 Rekrtutacji dokonali następujący nauczyciele :

Koordynator projektu, zarządzanie budżetem – mgr Marzena Kuś
Zastępca koordynatora, upowszechnianie projektu – mgr Ewa Kula-Fizia
Działania związane z główną tematyką projektu: mgr Patrycja Rusin
Ewaluacja działań projektowych: mgr Iwona Kajdana-Świtaj

 

Wyniki rekrutacji zostały zatwierdzone i przedstawione dyrektorowi szkoły, który wyróżnił wybranych uczniów na apelu szkolnym wręczając im symboliczne bilety na wyjazdy.

 


 

Technika dramy na zajęciach sportowych

Na początku listopada Pan Mirosław Szweda przeprowadził zajęcia z dziećmi z klas I-III uczęszczacymi do świetlicy szkolnej. Uczniowie poznali technikę dramy, wspólnie bawiąc się i integrując. Każdy uczestnik mógł wykazać się kreatywnością , umiejętnością koncentracji i wyrażania emocji w różny sposób. Zajęcia bardzo podobały się dzieciom, którzy dzięki nim lepiej się poznały. Techniki Dramy zostały poznane przez nauczyciela podczas szkolenia przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+ , Akcja 1: Mobilność edukacyjna, Projekt "Fajne dzieciaki" nr 2018-1-PL01-KA101-049731, czas realizacji od 01.09.2018 do 31.10.2019. Kwota dofinansowania: 45558,00 EUR.

Mirosław Szweda


 

Wizyta robocza na Cyprze


 

Wizyta robocza  w Barcelonie

pdf
plik pdf - 109.1 KB

Film ze szkolenia z Barcelony


 

PROJEKT „O krok dalej…” realizowany w ramach programu ERASMUS POWER

 

Kilka słów o projekcie…

     Szkoła realizuje po raz czwarty projekt unijny, jednak tym razem celem projektu zatytułowanego „O krok dalej..” jest podniesienie kompetencji zawodowych kadry edukacyjnej. Koordynatorem tego projektu, podobnie jak poprzednich jest nauczycielka języka francuskiego Marzena Kuś.

      Przez realizację projektu "O krok dalej" chcemy:
 po pierwsze, zapewnić wyższy poziom kształcenia w zakresie języków obcych, a zwłaszcza języka angielskiego;
 po drugie, umożliwić sprawną komunikację w języku angielskim kadrze kierującej, dyrektorowi i grupie nauczycieli, którzy w trakcie dotychczasowej pracy włączali się w realizację projektów , a barierą do dalszego rozwoju na tym polu jest niedostateczna znajomość angielskiego (kursy w języku angielskim);
 po trzecie, rozwój w zakresie dzielenia się wiedza i umiejętnościami ze współpracownikami;
 po czwarte, umożliwić zdobywanie doświadczeń w ramach współpracy ze szkołami partnerskim przez nauczycieli, którzy udoskonalą swą znajomość języków.
      Ponadto dzięki udziałowi w projekcie, nauczyciele mogą dokonać wymiany doświadczeń na polu zawodowym (porównania systemów oraz warunków edukacyjnych w różnych krajach), dydaktycznym, ale i wychowawczym (poznanie sposobów rozwiązywania problemów dotyczących uczniów) oraz pobudzić swoją motywację do nauki języków obcych. Udział w projekcie z pewnością motywuje nauczycieli do nauki języków obcych, gdyż dzięki mobilnościom mają bezpośredni kontakt z cudzoziemcami. Zarówno nauczyciele, jak i dyrektor szkoły, poznają zasady zarządzania projektem. Dzięki wizytom poznają zasady funkcjonowania i organizacji tamtejszych szkół. Dzięki temu dyrektor zdobywa cenną wiedzę na temat zarządzania oraz nowych rozwiązań z tym związanych. Nauczyciele mają możliwość dzielenia się własnymi spostrzeżeniami, opiniami oraz konstruowania wspólnych wniosków do dalszej pracy. Nauczyciele języków obcych z kolei wzbogacają swój warsztat pracy, gdyż mogą wdrażać na swoich lekcjach metody i formy pracy stosowane w szkołach partnerskich projektu. W celu komunikacji między uczniami częściej stosują poznane nowoczesne metody komunikacyjne oraz innowacyjne metody pracy. Wpływa to z pewnością na wzmacnianie jakości ich pracy oraz wymiaru kształcenia. Oprócz tego udział w szkoleniu poszerza horyzonty myślowe nauczycieli oraz motywuje ich do samorozwoju zawodowego. Realizacja projektu z pewnością ma duży wpływ na życie i pracę szkoły. Oczekuje się, że korzyści współpracy europejskiej obejmą przede wszystkim uczniów poprzez poprawę jakości ich nauczania, dzięki nowopoznanym metodom i formom pracy. Udział w szkoleniach otwiera drzwi do współpracy z nauczycielami innych szkół, co powinno zaowocować realizacją wspólnych projektów, wymian młodzieży, czy choćby korespondencją. Zdajemy sobie sprawę, że taka współpraca międzynarodowa najlepiej pobudza wśród młodzieży chęć poznania, spotkania oraz przyjęcia w swoim kraju uczniów innych narodowości celem uświadamiania różnorodności społecznej i kulturowej Europy. Dzięki temu nasi uczniowie zdobywają większą motywację do nauki języków obcych, nabierają pewności siebie, obalą stereotypy, uczą się tolerancji i otwartości. Dlatego chcemy kontynuować te działania, aby umożliwić kolejnym uczniom udział w projektach, które mamy zamiar realizować , nawiązać kontakty z młodzieżą z innych krajów oraz brać udział w wymianach młodzieży. Liczymy, że dzięki szkoleniom nawiążemy nowe kontakty z nauczycielami z innych krajów w celu kontynuowania tej współpracy oraz w celu realizowania nowych projektów (Erasmus+ „Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół”, eTwinning, itp) Europejski Plan Rozwoju Szkoły zgodny jest z Planem Pracy Szkoły oraz ma wspomóc szkołę w realizacji jej statutowych zadań.
      Szkoła wykorzystuje zdobyte przez uczestników doświadczenie do polepszenia jakości nauczania w placówce, podwyższania wyników nauczania, zdobycia przez uczniów lepszych kompetencji językowych, co przekłada się na lepsze możliwości komunikacji wychowanków w języku obcym, na lepsze wyniki egzaminów zewnętrznych. Szkoła włącza zdobyte doświadczenie i nabyte kompetencje pracowników do poszerzenia oferty edukacyjnej placówki, a tym samym zwiększa zainteresowanie możliwością nauki w naszej placówce
      Szkoła Podstawowa nr 36 posiada klasy integracyjne z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie i fizycznie. W tych klasach realizuje się program dostosowany do specyficznych potrzeb tych uczniów. Taka specyfika wymaga dużego zaangażowania i nakładu pracy ze strony nauczycieli. W tym celu realizowany jest projekt, w którym oprócz doskonalenia kompetencji metodyczno-dydaktycznych kadry pedagogicznej kładzie się nacisk na podniesienie jej kompetencji w zakresie znajomości języków obcych. Z tego powodu w roku szkolnym 2017/2018 powstały klasy dwujęzyczne, ponieważ szkoła stawia sobie za cel zmotywowanie młodzieży do nauki, w tym także języków obcych.

 


 

Szkolenie na Malcie

      Pierwszym planowanym szkoleniem był kurs językowy z angielskiego dla nauczycieli. Od 23 do 30 kwietnia sześcioro nauczycieli z Gimnazjum nr 7 wzięło udział w szkoleniu językowym na Malcie, zorganizowanym w ramach projektu Erasmus+ Power. Kurs języka angielskiego odbył się w szkole MaltaLingua. Dało ono bazę językową do odbycia kolejnych szkoleń, do uczestnictwa w których konieczna jest co najmniej podstawowa znajomość języka angielskiego. Priorytetowym celem jednotygodniowego szkolenia na Malcie jest wyposażenie jego uczestników w podstawowe narzędzia służące do komunikacji językowej. Beneficjenci mieli okazję doskonalenia kluczowych kompetencji językowych, takich jak słuchanie, czytanie ze zrozumieniem, pisanie oraz mówienie. Duży nacisk kładziony był również na poprawną wymowę. Wszystkie pomoce dydaktyczne oraz materiały autentyczne, w tym również teksty literackie, dostosowane były do poziomu, a przede wszystkim do zainteresowań jego odbiorców.
     Każdy nauczyciel trafił do grupy o odpowiednim poziomie umiejętności językowych. Oprócz intensywnej nauki, uczestnicy mieli okazję poznać nowe techniki uczenia się i metody nauczania, które z pewnością wykorzystają w pracy. Ponadto poznali nauczycieli z innych państw, co w przyszłości może zaowocować nawiązaniem współpracy między szkołami, realizacją wspólnych projektów, wymianami młodzieży czy etwinningiem.
W wolnym czasie uczestnicy szkolenia poznali uroki pięknej Malty. Zwiedzili m.in. dawną i współczesną stolicę kraju - Mdinę i Vallettę, kompleks świątyń powstałych 3500 lat p.n.e. - Hagar Qim Temples. Odwiedzili też Niebieską Grotę, Klify Dingli, Wioskę Popeya i Złotą Plażę.
Autor tekstu. P. Agnieszka Zaik, p. Marzena Kuś


 

Szkolenie we Francji

      Szkolenie odbyło się w dniach od 3 do 14 lipca 2017 w Perpignan. Składało się z doskonalenia językowego oraz szkolenia metodycznego zatytułowanego „Intercomprehention”. Tematyka szkolenia była dopasowywana do potrzeb słuchaczy oraz jest opracowana przez nauczycieli specjalizujących się w nauczaniu początkowym i dalszym oraz nauczycieli zaangażowanych w prace nad badaniami w dydaktyce.
      Szkolenie odpowiadało potrzebom nauczycieli od szkoły podstawowej po uniwersytet. Łączyło moduły szkolenia z dydaktyką nauczania języka francuskiego (język mówiony, pisany, łączenie ich obu) ale także innowacje wywodzące się z wiedzy o nauczaniu: pedagogika projektów, komunikacja w dydaktyce, łączenie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu, analiza środków pedagogicznych (planowanie sekwencji, celów, pomocy, wykorzystywanie czasu i przestrzeni, rola nauczyciela w klasie. Dzięki temu szkoleniu nauczyciele języka francuskiego podtrzymują kontakt z coraz rzadziej nauczanym w szkołach językiem francuskim. Ponieważ było to szkolenie w języku francuskim skorzystały z niego nauczycielki języka francuskiego, nauczycielka języka polskiego Iwona Kajdana-Świtaj oraz nauczycielka sztuki pani Żaneta Rarot-Szweda. Oprócz zajęć akademickich, szkolenie zawierało ważny aspekt kulturowy. W ramach kursu zorganizowano wiele wycieczek po regionie Katalonii: wycieczkę do muzeum Salavdora Dali w Figuras, wycieczkę do Carcasonne, do Barcelony oraz do urokliwych zakątków w regionie.


 

Szkolenie w Turcji

 

      Tym razem reprezentanci grona pedagogicznego, wraz z dyrektorem szkoły, Krzysztofem Zaikiem skorzystali z treningu metodyczno-dydaktycznego CREATIVE DRAMA FOR SPECIAL NEEDED PUPILS w tureckiej Antalyi, gdzie ćwiczyli techniki pracy wykorzystywane podczas pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W szkoleniu, trwającym 5 dni, prowadzonym w języku angielskim brali także udział nauczyciele z innych krajów, dzięki czemu zajęcia miały wymiar międzynarodowy.
       Szkolenie miało charakter warsztatowy. Sprawiło to, że każdy z uczestników zmuszony był do aktywnego udziału oraz komunikowania się z innymi uczestnikami treningu. Nauczyciele zgodnie podsumowali warsztaty jako bardzo owocne. „Strona turecka stanęła na wysokości zadania, organizatorzy zadbali o najdrobniejsze szczegóły. Było to jedno z najbardziej profesjonalnych szkoleń, w których miałam okazję uczestniczyć. Polecam wszystkim centrum Utopia Education and Art Organization . Dzięki doborowi metod, doświadczeniu trenerów oraz nakierowaniu się na potrzeby odbiorców szkolenia organizatorzy stają się w pełni wiarygodni. - stwierdza Marzena Kuś, która wiele razy uczestniczyła w szkoleniach zagranicznych.
      "Prowadzący szkolenie z dużą starannością przygotowali się do jego prowadzenia, posiadali ogromną wiedzę, zarówno teoretyczną jak i przede wszystkim praktyczną”- streszcza Agnieszka Zaik. Dodaje, że poznała wiele ciekawych metod pracy, które na pewno wykorzysta na swoich lekcjach. Żaneta Rarot-Szweda szczególnie podkreśla zalety treningu: „Drama, której warsztat miałam okazję poznać, to doskonały sposób na uzewnętrznianie uczuć, myśli i wewnętrznych potrzeb. Słowo mówione, które jest często niewystarczające aby przekazać myśli w dramie zostaje zastąpione przez mowę ciała, wymowne gesty, ekspresję ruchu, która dodatkowo wzmocniona muzyką pozwala na pełne zobrazowanie potrzeb dziecka. Szereg ćwiczeń, które poznałam na szkoleniu, w których słowo zostaje wyparte przez ruch, dźwięk, naśladownictwo gestów pozwala małym dzieciom oraz dzieciom ze specjalnymi potrzebami aktywnie uczestniczyć w zadaniu. Dzięki takim metodom dzieci otwierają się, czują się częścią zespołu, integrują się z grupą. Odgrywanie ról, performance to doskonałe metody w pracy z młodzieżą. Na zajęciach artystycznych młodzież małymi kroczkami buduje przedstawienie oparte na własnych przeżyciach, doświadczeniach. To doskonały sposób na zintegrowanie grupy, na ekspresję własnych uczuć bez użycia słowa.” Dodaje, że było to jedno z najlepszych i najbardziej rozwijających warsztat pracy szkoleń, w jakim uczestniczyła.
      Nauczycielka języka angielskiego, Ewa Kula-Fizia dorzuca, że nauczyciel często myśli, iż pewnych rzeczy po prostu mu nie wypada. Forma szkolenia pokazuje, że odgrywanie różnych ról w trakcie zajęć jest nie tylko doskonałą formą zabawy z uczniami, ale również sposobem na naukę języków obcych. Także na inne walory szkolenia zwracają uwagę pedagodzy. Ważny jest też aspekt kulturowy, poznanie kraju, w którym się przebywa, jego dziedzictwa kulturowego. O to także zadbali organizatorzy organizując wycieczkę po atrakcjach regionu tureckiej Riwiery. „Wyjazd uważam za bardzo udany. Rozwinęłam swoje umiejętności językowe - język angielski. Zawarłam nowe znajomości a przede wszystkim spędziłam miło i efektywnie czas na prowadzonych tam zajęciach, które każdego uczestnika pochłaniały bez reszty.”-sprawę zdaje wuefistka, Ewa Hoła. Dodaje także:” Gdybym miała możliwość ponownego wyjazdu nie wahałabym się ani przez chwilę. Było to wspaniałe doświadczenie, które z miłą chęcią bym powtórzyła i które mogę serdecznie polecić innym nauczycielom. Spotkałam się z bardzo dużą życzliwością ludzi tam mieszkających jak i trenerów. Myślę, że przyjaźnie tam zawarte będą trwały bardzo długo. Ponadto Erasmusa warto polecić każdemu. Po prostu jest to niezwykła przygoda, którą warto przeżyć.”
      Jak widać, uczyć można się przez całe życie. Czy warto? Po przeczytaniu powyższych wypowiedzi chyba nie ma żadnych wątpliwości. Oczywiście, że warto. Wiadomym jest ,że stanie w miejscu to już cofanie się. Nie pozostaje nic innego, jak zachęcić innych do tego typu działań. To recepta na rutynę, nudę, wypalenie zawodowe oraz doskonały sposób na zdobycie motywacji do pracy oraz samorozwoju, nie tylko tego zawodowego. Trzeba tylko chcieć…
Autor tekstu: Marzena Kuś


 

Poniżej dwa filmy podsumowujące szkolenie dla nauczycieli we Włoszech w Soverato pt MEDIA EDUCATION nt przeciwdziałania przemocy w mediach społecznościowych oraz bezpieczeństwa w Internecie

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach