Stypendium szkolne

2018-10-01

O stypendium szkolne mogą ubiegać się rodzice uczniów naszej szkoły, zamieszkałych w Rybniku.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 514 zł netto (lub 528,00 zł szczegóły poniżej).
od 1 października 2018 r. kryterium dochodowe zostanie podniesione do 528,00 zł - wnioskodawcy, których dochód przekracza 514,00 zł i nie przekracza 528,00 zł powinni złożyć wnioski o przyznanie stypendium również do 12 września2018r.u pedagogów szkolnych. W takim przypadku stypendium zostanie im przyznane od 1 października 2018 r.

Za dochód uważa się sumę wszystkich miesięcznych przychodów (np. z tytułu zatrudnienia, z działalności gospodarczej, z gospodarstwa rolnego wg posiadanych hektarów przeliczeniowych, alimenty, renta, emerytura, stypendium socjalne, naukowe, świadczenia rodzinne, dodatek mieszkaniowy, energetyczny i inne) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania. Do dochodu nie wlicza się świadczenia wychowawczego – tzw. 500+


Wnioski wraz z innymi dokumentami do odbioru u pedagogów szkolnych lub na stronie na stronie https://edukacja.rybnik.eu/ w zakładce stypendia. Termin składania wniosków do pedagogów upływa 12 września 2018 r.

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach