Konkurs informatyczny MASTER IT

2018-01-11

Organizator wprowadził następujący zmiany w harmonogramie konkursu:

§ 7. Harmonogram

1. Rejestracja uczniów do konkursu do dnia 26.01.2018 r. do godz. 23:59. UWAGA: Rejestracja do konkursu wydłużona do dnia 16 luty 2018 do godziny 23:59

2. Przesyłanie informacji uczestnikom konkursu o sposobie logowania się na platformie od 12-13.02.2018 r. UWAGA: Termin rozsyłania informacji 19-20.02.2018

Pozostałe terminy nie ulegają zmianie.

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO
KONKURSU INFORMATYCZNEGO
MASTER IT
§ 1. Ustalenia ogólne
1. Konkurs informatyczny MASTER IT (zwany dalej Konkursem) skierowany jest do uczniów gimnazjum oraz ostatnich klas szkół podstawowych.
2. Organizatorem Konkursu (zwany dalej Organizatorem) jest:
 Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu;
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu; Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jaworznie.
3. Współorganizatorem Konkursu jest firma Aktin Sp. z o.o.
§ 2. Cele konkursu
Rozwijanie zainteresowań informatycznych i przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie z wykorzystaniem nowych technologii.
 Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności.
 Wyłanianie i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań informatycznych.
 Zachęcanie szkół do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań oraz uzdolnień uczniów, a także podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
 Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy.
§ 3. Organizacja Konkursu
1. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Konkurs polega na samodzielnym odpowiadaniu na pytania i rozwiązywaniu zadań konkursowych.
3. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych w poszczególnych etapach Konkursu obejmuje treści podstawy programowej przedmiotu Informatyka w gimnazjum oraz zagadnienia związane z nowoczesnymi technologiami informatycznymi.
Treści zadań konkursowych (pierwszego etapu) oraz informacje organizacyjne będą zamieszczane na platformie edukacyjnej http://konkurs.aktin.pl/
Wszyscy zarejestrowani uczestnicy otrzymywać będą drogą elektroniczną newslettery zawierające, m.in. najważniejsze wiadomości dotyczące przebiegu Konkursu.
Konkurs jest trzyetapowy: I etap – test on-line; II etap – półfinał; III etap – finał
4. Szkoły, których uczniowie przystąpią do Konkursu po przejściu do III etapu zostaną podzielone na cztery grupy:
 Miasta i Powiaty: Katowice, Dąbrowa Górnicza, Mysłowice, Sosnowiec, pow. będziński, pow.: częstochowski, myszkowski, zawierciański – II etap zostanie przeprowadzony w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu.
 Miasta i Powiaty: Bielsko-Biała, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Tychy, Żory, pow.: bielski, bieruńsko-lędziński, gliwicki, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, wodzisławski, żywiecki – II etap zostanie przeprowadzony w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu.
 Miasta i Powiaty: Bytom, Ruda Śląska, Chorzów, Piekary Śląskie, Świętochłowice, Zabrze, Gliwice, pow. tarnogórski - II etap zostanie przeprowadzony w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu.
 Miasta i Powiaty: Jaworzno, Chrzanów, Trzebinia, pow.: chrzanowski, olkuski, krakowski, oświęcimski - II etap zostanie przeprowadzony w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie.
5. Uczniowie z pozostałych województw zostaną poinformowani o miejscu półfinału po zakwalifikowaniu się do niego.
6. Do III etapu zakwalifikowanych zostanie 20 uczniów z najwyższą liczbą punktów. O miejscu, w którym odbędzie się III etap konkursu zostaną poinformowani uczestnicy, którzy zakwalifikują się do niego.
§ 4. Przebieg Konkursu
1. Rejestracja uczniów do konkursu i zakładanie kont na platformie edukacyjnej odbywa się na podstawie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie Konkursu http://konkurs.aktin.pl/
2. I etap (test on-line) polega na samodzielnym rozwiązywaniu testu, który zostanie umieszczony na platformie edukacyjnej z wykorzystaniem narzędzia Office 365 w określonym harmonogramem terminie. Wyniki I etapu są generowane automatycznie przez platformę internetową i nie podlegają reklamacji. Wyniki tego etapu zadecydują o zakwalifikowaniu się do półfinału. Będzie to 80 osób z największą liczbą punktów. W przypadku zbyt dużej liczby uczniów z takim samym dorobkiem punktowym o lokacie decydować będzie czas rozwiązywania testu.
UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca półfinału w przypadku nierównomiernego rozłożenia liczby zwycięzców w poszczególnych miastach przypisanych do danej szkoły (II etap). O zmianie miejsca uczestnicy i ich opiekunowie zostaną poinformowani.
3. II etap to cztery półfinały, które zostaną przeprowadzone równolegle w: Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu;
Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu; Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu; Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jaworznie.
4. Do finału awansuje po 5 uczniów z każdej grup, którzy uzyskają najlepsze wyniki. W przypadku, gdy zbyt wielu uczestników zdobędzie taką samą liczbę punktów, o awansie zdecyduje runda dodatkowa. Konkurencje podczas tego etapu będą sprawdzać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również umiejętności praktyczne, w tym wykorzystanie nowoczesnych technologii i narzędzi interaktywnych.
5. Przebieg III etapu – finałowego będzie analogiczny do II etapu.
6. W przypadku nieobecności uczestnika zakwalifikowanego do II lub III etapu, otrzymuje on zero punktów, jako wynik danego etapu.
7. Od wyników II i III etapu uczestnikom Konkursu przysługuje prawo odwołania się do Komisji Konkursowej w dniu zawodów, zaraz po zakończeniu rozgrywek, przed ogłoszeniem wyników.
8. Do etapu II i III uczniowie przystępują z zerowym dorobkiem punktowym.
Punkty zdobyte we wcześniejszym etapie nie są przenoszone.
§ 5. Nagrody
1. Przewidziane są cenne nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla:
 laureatów Konkursu,
 najaktywniejszych nauczycieli.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Liczba uczniów danej szkoły przystępujących do Konkursu jest nieograniczona.
3. Dla uczestników, którzy z różnych przyczyn nie przystąpią do Konkursu w wyznaczonym dniu, nie przewiduje się dodatkowego terminu.
4. W przypadku nakładania się terminów kilku konkursów uczeń dokonuje wyboru konkursu, w którym weźmie udział.
5. Każdy zawodnik jest zobowiązany do samodzielnego rozwiązywania zadań konkursowych i zachowania w tajemnicy swoich rozwiązań w czasie trwania konkursu.
6. Rozwiązania zespołowe, niesamodzielne, lub takie, co do których nie można ustalić autorstwa nie będą oceniane.
7. Uczestnik, który naruszy Regulaminu Konkursu może zostać zdyskwalifikowany.
8. Pytania konkursowe, do czasu rozpoczęcia stanowią tajemnicę.
9. Nadzór merytoryczny nad przebiegiem konkursu pełni Komisja Konkursowa.
§ 7. Harmonogram
1. Rejestracja uczniów do konkursu do dnia 26.01.2018 r. do godz. 23:59.
2. Przesyłanie informacji uczestnikom konkursu o sposobie logowania się na platformie od 12-13.02.2018 r.
3. I etap konkursu (on line) - 01.03.2018 r.
4. II etap (4 równoległe półfinały) 22.03.2018 r.
5. III etap (finał) 24.05.2018 r.
UWAGA! Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ww. terminów z różnych przyczyn niezależnych od organizatora i jednocześnie zapewnia o powiadomieniu wszystkich uczestników o zaistniałych zmianach pocztą elektroniczną na adresy uczestników podanych przy rejestracji.

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach