Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Kreatywne Prace Plastyczne - II edycja

2021-09-01

Od września 2021 do maja 2022 klasa Ia oraz dzieci zapisane do świetlicy szkolnej biorą udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym Kreatywne Prace Plastyczne.

Cele projektu

1. Cele główne:

Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności dzieci poprzez działania plastyczne.

Popandemiczna arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.

Inicjowanie i promowanie dziecięcej twórczości plastycznej we współpracy z nauczycielami i placówkami edukacyjnymi w Polsce i za granicą.

2. Cele szczegółowe: 

Prowadzenie prawdziwie twórczych działań plastycznych wspierających rozwój dziecka, a szczególnie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci i uwagi.

Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia i aktywności plastycznej w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi, nabywania doświadczeń i polisensorycznego poznawania stymulującego rozwój dziecka.

Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecka.

Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą, naturą i najbliższym otoczeniem dziecka za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.

Rozwijanie samodzielności, wzmacnianie poczucia sprawczości i wiary we własne możliwości.

Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez recykling plastyczny oraz wykluczenie materiałów zawierających plastik.

Zewnętrzna promocja placówek oświatowych.

Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania edukacji wczesnoszkolnej, oraz podstawowym kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/22 p.6 - Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach