Stypendium szkolne 2021/2022 - termin składania dokumentów u pedagogów do 10 września

2021-09-02

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie Miasta Rybnik spełniający jednocześnie dwa kryteria!

1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 528,00 zł netto.

2. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Do dochodu nie wlicza się tzw. 500+ oraz 300+ jak również alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Stypendium szkolne jest przyznawane w formie refundacji poniesionych kosztów na cele edukacyjne, stąd istnieje konieczność gromadzenia faktur i rachunków za zakupione artykuły, zgodne z katalogiem wydatków podlegających refundacji.
Wnioski wraz z innymi obowiązującymi dokumentami do odbioru u pedagogów szkolnych w godzinach pracy. Poza godzinami pracy w przedsionku szkoły na stoliku.
Ostateczny termin składania do pedagogów wniosków z pozostałymi uzupełnionymi dokumentami ( zaświadczeniami, decyzjami, oświadczeniami) upływa 10 września 2021 r. W razie pytań proszę się kontaktować najlepiej telefonicznie z pedagogami szkolnymi. W uzasadnionych przypadkach (np. choroba uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się, kwarantanna), rodzic może złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego po 15 września 2021 r. - powinien wtedy dołączyć do wniosku podanie do Prezydenta Miasta wyjaśniające przyczynę zwłoki oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające wystąpienie choroby lub decyzję sanepidu w sprawie kwarantanny.
Wszystkie informacje, załączniki i telefon do kontaktu są zamieszczone również na stronie
edukacja.rybnik.eu w zakładce stypendia.

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach