Certyfikat z "KULTURĄ MI DO TWARZY" za udział w projekcie

2021-06-10

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie edukacji wczesnoszkolnej przystąpili do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego
„Z kulturą mi do twarzy”. Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz piąty kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2020/2021: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Celem projektu było wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej. Ważnym punktem programu było także formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób oraz ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Zwieńczeniem podjętych działań edukacyjnych jest uzyskanie certyfikatu dla szkoły potwierdzającego udział w projekcie. 

 

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach