Stypendium szkolne 2020/2021 - termin do 10 września.

2020-09-04

Stypendium szkolne 2020/2021 - termin do 10 września.


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie Miasta Rybnik spełniający jednocześnie dwa kryteria
1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 528,00 zł netto
2. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność,
a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Za dochód uważa się sumę wszystkich miesięcznych przychodów (np. z tytułu zatrudnienia, z działalności gospodarczej, z gospodarstwa rolnego wg posiadanych hektarów przeliczeniowych, alimenty, renta, emerytura, stypendium socjalne, naukowe, świadczenia rodzinne, dodatek mieszkaniowy, energetyczny i inne) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

Do dochodu nie wlicza się tzw. 500+ oraz 300+ jak również alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Stypendium szkolne jest przyznawane w formie refundacji poniesionych kosztów na cele edukacyjne, stąd istnieje konieczność gromadzenia faktur i rachunków za zakupione artykuły, zgodne z katalogiem wydatków podlegających refundacji.

Wnioski wraz z innymi obowiązującymi dokumentami do odbioru u pedagoga szkolnego w godzinach pracy. Poza godzinami pracy w przedsionku szkoły na stoliku. Ostateczny termin składania do pedagogów wniosków z pozostałymi uzupełnionymi dokumentami
( oświadczeniami) upływa 10 września 2020 r. W razie pytań proszę się kontaktować najlepiej telefonicznie z pedagogiem szkolnym.
W uzasadnionych przypadkach (np. choroba uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się, kwarantanna), rodzic może złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego po 15 września 2020 r. - powinien wtedy dołączyć do wniosku podanie do Prezydenta Miasta wyjaśniające przyczynę zwłoki oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające wystąpienie choroby lub decyzję sanepidu w sprawie kwarantanny.

Wszystkie informacje i załączniki są zamieszczone na stronie edukacja.rybnik.eu w zakładce stypendia.

 

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach