STYPENDIUM SZKOLNE 2019/2020

2019-09-03

STYPENDIUM SZKOLNE 2019/2020


O stypendium szkolne mogą ubiegać się rodzice uczniów naszej szkoły, zamieszkałych w Rybniku spełniający jednoczenie dwa kryteria:
1. miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 528,00 zł netto
2. stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Za dochód uważa się sumę wszystkich miesięcznych przychodów (np. z tytułu zatrudnienia, z działalności gospodarczej, z gospodarstwa rolnego wg posiadanych hektarów przeliczeniowych, alimenty, renta, emerytura, stypendium socjalne, naukowe, świadczenia rodzinne, dodatek mieszkaniowy, energetyczny i inne) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania
Do dochodu nie wlicza się także tzw. 500+ oraz 300+.

Wnioski wraz z innymi dokumentami do odbioru u pedagogów lub w sekretariacie. Ostateczny termin składania wniosków do pedagogów upływa 12 września 2019 r.

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach