Dyktando z języka angielskiego

2018-01-16

Zapraszamy chętnych uczniów do wzięcia udziału w dyktandzie z języka angielskiego.

Organizatorem jest Centrum Helen Doron. Dyktando adresowane jest do wszystkich dzieci z klas II-VII szkoły podstawowej i klas II - III gimnazjum.

Uczniowie chętni do wzięcia udziału w dyktandzie proszeni są o przekazanie takiej informacji swojemu nauczycielowi języka angielskiego najpóźniej do czwartku 18.01.2018.

Szczegółowy regulamin poniżej:

PIĄTE DYKTANDO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – REGULAMIN

1.Organizatorem dyktanda jest Fundacja Edukacyjna Kombinatory, z ramienia której wszystkie prace związane z jego przebiegiem koordynuje Żaneta Ligas.
2.Dyktando przeznaczone jest dla wszystkich uczniów z klas 2-7 szkoły podstawowej oraz 2-3 gimnazjum uczęszczających do szkół na terenie Chorzowa, Rudy Śląskiej, Gliwic, Zabrza, Rybnika i Wodzisławia Śląskiego, którzy zostaną zgłoszeni do udziału w nim w wyznaczonym czasie przez rodziców i nauczyciela.
3.Warunkiem uczestnictwa jest przestrzeganie regulaminu i harmonogramu. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady organizacji dyktanda. Dokładne terminy poszczególnych etapów oraz terminy dostarczania materiałów określa Harmonogram. Zgłoszenie do udziału w dyktandzie jest jednoznaczne z jego akceptacją.
4.Termin zgłoszenia chęci udziału szkoły w dyktandzie upływa dnia 19.01.2018 roku. Szkołę można zgłosić mailowo lub telefonicznie (509 770 835), podając od razu wybrany przez siebie termin przeprowadzenia dyktanda (patrz punkt 6).
5.Zgłoszenia uczniów do udziału w dyktandzie odbywać się będą za pomocą wypełnionych przez rodziców kart zgłoszenia dostarczonych osobiście lub przesłanych pocztą razem z pracami uczniów do 28 lutego 2018 r.
6.Dyktando odbędzie się w szkołach uczestników w dniach 12 - 23 lutego 2018 roku. Każda szkoła wyznacza jeden dogodny dla siebie dzień na przeprowadzenie dyktanda, o czym powiadamia Organizatora podczas zgłaszania udziału szkoły.
7.Dyktando odbędzie się w następujących grupach wiekowych:
•Klasy II - III szkoły podstawowej (10 osób)
•Klasy IV - V szkoły podstawowej (10 osób)
•Klasy VI - VII szkoły podstawowej (10 osób)
•Klasy II - III gimnazjum (10 osób)
8.Dyktando będzie pisemną pracą ze słuchu i trwać będzie maksymalnie 45 minut. Dyktando przeprowadza wybrany nauczyciel języka angielskiego. Powinno być ono odczytane uczniom dwukrotnie, głośno i wyraźnie.
9.Organizator dyktanda wyśle materiały niezbędne do jego przeprowadzenia (wzór dla nauczyciela oraz dyktanda dla uczestników) do 26.01.2018 r.
10.Prace uczniów zostaną dostarczone do siedziby Organizatora osobiście lub drogą pocztową do 28.02.2018 roku.
11.Prace będą sprawdzane i oceniane przez lektorów Helen Doron. Do II etapu dostaje się dziesięcioro dzieci z każdej grupy wiekowej z najwyższymi wynikami uzyskanymi na terenie wskazanego miasta. W przypadku wielu równych wyników Organizator zdecyduje o dalszym działaniu.
12.Wyniki dyktanda oraz lista laureatów pierwszego etapu wysłane będą do nauczycieli koordynujących drogą mailową do 09.03 2018 r.
13.Drugi etap dyktanda odbędzie się w Centrum Helen Doron w określonym mieście od 12 do 23 marca 2018 roku. 27 marca Centrum Helen Doron powiadomi laureatów o udziale w finale. Do finału dyktanda dostaje się osoba, która uzyskała najwyższy wynik w danej grupie wiekowej.
14.Finał dyktanda odbędzie się 14 kwietnia 2018 w Centrum Helen Doron w Chorzowie i wyłoni zwycięzców spośród laureatów II etapu ze wszystkich wskazanych wyżej miast.
15.Organizator przyznaje pierwszą nagrodę za największą liczbę punktów w czterech kategoriach wiekowych oraz zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. Nagrodą główną za zdobycie największej liczby punktów w każdej grupie wiekowej jest tablet oraz zestaw gadżetów.
16.Wręczenie nagród odbędzie się 14 kwietnia 2018 po Dyktandzie finałowym.
17.Rodzice Uczestnika dyktanda poprzez podpisanie zgody na udział w nim wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród oraz na ich wprowadzenie do bazy danych, której administratorem jest Organizator dyktanda. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
18.Rodzice Uczestnika dyktanda poprzez podpisanie zgody na udział w nim wyrażają zgodę na nieodpłatne, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, za pośrednictwem dowolnego medium, wykorzystanie wizerunku w formie zdjęć lub filmu promującego metodę Helen Doron (na podstawie art.81 ust.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4.02.1994; Dz.U. 2006 nr 90 poz 631 z późniejszymi zmianami).
19.Uczestnicy zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia, nazwiska na stronach internetowych oraz materiałach reklamowych organizatora i współorganizatorów.

Patrycja Rusin

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach